Χρήση της Επιφάνειας Transform

Το GarageBand περιλαμβάνει ένα σύνολο συνδέσεων που χρησιμοποιούν μια νέα ισχυρή μηχανή συνθεσάιζερ. Όταν επιλεγεί μία από αυτές τις συνδέσεις, εμφανίζεται η Επιφάνεια Transform στο τμήμα Smart Control. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον ήχο της σύνδεσης μεταφέροντας το ορθογώνιο παράθυρο πλαισίωσης γύρω από την Επιφάνεια Transform.

Καθεμία από τις οκτώ ενότητες (αποκαλούνται στιγμιότυπα) της Επιφάνειας Transform αναπαριστά μια πλήρη ομάδα ρυθμίσεων που καθορίζουν τον ήχο της σύνδεσης. Όταν το παράθυρο πλαισίωσης βρίσκεται πάνω σε ένα στιγμιότυπο, ακούγεται ο ήχος του συγκεκριμένου στιγμιότυπου. Όταν το παράθυρο πλαισίωσης καλύπτει μερικώς πολλά στιγμιότυπα, ο ήχος των συγκεκριμένων στιγμιότυπων αλλάζει ώστε να δημιουργηθεί ένας νέος ήχος. Ο βαθμός συμβολής κάθε καλυπτόμενου στιγμιότυπου στον ήχο εξαρτάται από τον βαθμό που το καλύπτει το παράθυρο πλαισίωσης.

Έλεγχος του ήχου μιας σύνδεσης χρησιμοποιώντας την Επιφάνεια Transform

  • Για αναπαραγωγή με χρήση ενός στιγμιότυπου: Σύρετε το παράθυρο πλαισίωσης πάνω στο στιγμιότυπο.

  • Για αλλαγή του ήχου βάσει πολλών στιγμιότυπων: Σύρετε το παράθυρο πλαισίωσης ώστε να καλύπτει μερικώς τα στιγμιότυπα που θέλετε.

Οι συνδέσεις που χρησιμοποιούν την Επιφάνεια Transform περιλαμβάνουν τα εξής: Deep Synth Bass, Classic Techno Lead, και Celestial Voices.