Χρήση προσθηκών Audio Unti με το GarageBand

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προσθήκες Audio Units στα έργα GarageBand για να προσθέσετε νέους ήχους και εφέ. Ορισμένα Audio Units μπορεί να είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας ενώ διατίθενται πολλά ακόμη από άλλες πηγές. Μπορείτε να αγοράσετε προσθήκες Audio Units από μια σειρά τρίτων προμηθευτών και να βρείτε δωρεάν Audio Units στο Διαδίκτυο.

Υπάρχουν δύο τύποι προσθηκών Audio Units που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στα έργα σας:

 • Προσθήκες εφέ: Περιλαμβάνουν συνήθη εφέ ήχου, όπως αντήχηση, συμπιεστές, καθυστερήσεις και άλλα μοναδικά εφέ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προσθήκες εφέ Audio Unit σε μεμονωμένα κανάλια αλλά και στο κύριο κανάλι.

 • Προσθήκες οργάνων: Περιλαμβάνουν πιάνο, όργανο, συνθεσάιζερ και άλλα πληκτροφόρα, καθώς και άλλα μουσικά όργανα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προσθήκες οργάνων Audio Unit μόνο σε κανάλια οργάνων λογισμικού.

Προσθέτετε προσθήκες Audio Unit σε ένα κανάλι (συμπεριλαμβανομένου του κύριου καναλιού) στον επιθεωρητή Smart Control. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε προσθήκες Audio Unit, να τις αλλάξετε, να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις τους και να τις αφαιρέσετε, όπως κάνετε και με τις προσθήκες που περιλαμβάνονται με το GarageBand. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη και επεξεργασία προσθηκών εφέ.

Εισαγωγή προσθήκης εφέ Audio Unit

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιθεωρητή Κουμπί επιθεωρητή στη γραμμή μενού Smart Control για να ανοίξετε τον επιθεωρητή Smart Control.

 2. Στην περιοχή «Προσθήκες», κάντε κλικ σε μια κενή υποδοχή προσθήκης, επιλέξτε μια κατηγορία εφέ και μετά επιλέξτε μια προσθήκη από το υπομενού Audio Unit.

  Το παράθυρο προσθήκης ανοίγει, εμφανίζοντας τα χειριστήρια της προσθήκης.

  Εικόνα. Επιλογή προσθήκης Audio Units στο αναδυόμενο μενού Audio Units στον επιθεωρητή Smart Control

Εισαγωγή προσθήκης οργάνου Audio Unit σε κανάλι οργάνου λογισμικού

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιθεωρητή Κουμπί επιθεωρητή στη γραμμή μενού Smart Control για να ανοίξετε τον επιθεωρητή Smart Control.

 2. Στην περιοχή «Προσθήκες», κάντε κλικ σε μια υποδοχή οργάνου, επιλέξτε «Γεννήτριες AU» ή «Όργανα AU» και μετά επιλέξτε μια προσθήκη από το υπομενού.

  Το παράθυρο προσθήκης ανοίγει, εμφανίζοντας τα χειριστήρια της προσθήκης.

Η εισαγωγή μιας προσθήκης οργάνου Audio Unit αντικαθιστά την αρχική προσθήκη οργάνου. Μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχική προσθήκη οργάνου επιλέγοντας πάλι τη σύνδεση στη Βιβλιοθήκη.