Χρήση των εφέ ενισχυτή μπάσου

Το Bass Amp Designer παρέχει πολλούς τύπους ισοσταθμιστή για να διαμορφώνετε τον ήχο σας, καθώς και έναν αποκλειστικό συμπιεστή βελτιστοποιημένο για ηλεκτρικό μπάσο. Εκτός από τα χειριστήρια ισοσταθμιστή μοντέλου ενισχυτή, το Bass Amp Designer παρέχει και έναν γραφικό ή παραμετρικό ισοσταθμιστή.

Εικόνα. Bass Amp Designer που δείχνει χειριστήρια ισοσταθμιστή και συμπιεστή.

Ρύθμιση των χειριστηρίων ισοσταθμιστή ενισχυτή μπάσου

Η ενότητα ισοσταθμιστή περιέχει ένα μεγαλύτερο και πιο πλήρες σύνολο μονάδων ισοσταθμιστή που υπάρχουν στους τρεις αρχικούς ενισχυτές μπάσου οι οποίοι προσομοιώνονται από το Bass Amp Designer, με τις παρακάτω ρυθμίσεις:

 • EQ on/off switch: Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ισοσταθμιστή μοντέλου ενισχυτή.

 • Διακόπτες μπάσων, μεσαίων και πρίμων: Περιστρέψτε τους για να προσαρμόσετε τα εύρη συχνοτήτων του ισοσταθμιστή, όπως θα προσαρμόζατε τους διακόπτες τόνου σε μια συσκευή ενισχυτή κιθάρας.

 • Διακόπτης χαμηλών: Κάντε κλικ για εναλλαγή μεταξύ δύο θέσεων που επηρεάζουν τον τόνο και τη συμπεριφορά του διακόπτη ισοσταθμιστή μπάσων συχνοτήτων.

 • Διακόπτης 1-2-3: Κάντε κλικ για εναλλαγή μεταξύ τριών θέσεων που επηρεάζουν τον τόνο και τη συμπεριφορά του διακόπτη ισοσταθμιστή μεσαίων συχνοτήτων.

 • Διακόπτης υψηλών: Κάντε κλικ για εναλλαγή μεταξύ δύο θέσεων που επηρεάζουν τον τόνο και τη συμπεριφορά του διακόπτη ισοσταθμιστή πρίμων συχνοτήτων.

Ρύθμιση των χειριστηρίων συμπιεστή ενισχυτή μπάσου

Ο συμπιεστής περιλαμβάνει μια λειτουργία αυτόματης ενίσχυσης που αντισταθμίζει την απώλεια έντασης ήχου που μπορεί να προκληθεί από τη συμπίεση, καθώς και τις παρακάτω ρυθμίσεις:

 • Compressor on/off switch: Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον συμπιεστή.

 • Soft/Hard switch: Κάντε κλικ για εναλλαγή μεταξύ δύο αλγορίθμων συμπίεσης:

  • Απαλά: Συμπίεση με φάση αργής κορύφωσης και μεγαλύτερης διατήρησης.

  • Δυνατά: Δυνατότερη συμπίεση, με καλό έλεγχο των επιπέδων, το οποίο κάνει ευκολότερη την προσθήκη του μπάσου σε μια διευθέτηση.

 • Comp(ression) knob: Περιστρέψτε για να καθορίσετε τον βαθμό έντασης της συμπίεσης που εφαρμόζεται στο σήμα εισόδου.

 • Διακόπτης «Ενίσχυση»: Περιστρέψτε για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ενίσχυση από το στάδιο ενίσχυσης της εσωτερικής λειτουργίας αυτόματης ενίσχυσης.

  Σημείωση: Η αυτόματη ενίσχυση είναι πάντα ενεργή.

Ρύθμιση των χειριστηρίων γραφικού ισοσταθμιστή

Το Bass Amp Designer διαθέτει έναν πρόσθετο γραφικό ή παραμετρικό ισοσταθμιστή που μπορείτε να εμφανίσετε χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ισοσταθμιστή στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου της προσθήκης. Ο γραφικός ισοσταθμιστής περιλαμβάνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

 • Διακόπτης τύπου: Κάντε κλικ στην επάνω θέση για να επιλέξετε τον γραφικό ισοσταθμιστή. Κάντε κλικ στην κάτω θέση για να επιλέξετε τον παραμετρικό ισοσταθμιστή.

  Οι ρυθμίσεις γραφικού και παραμετρικού ισοσταθμιστή διατηρούνται κατά την εναλλαγή μεταξύ των δύο τύπων και όταν είναι απενεργοποιημένος ο πρόσθετος ισοσταθμιστής, ώστε να μπορείτε να κάνετε γρήγορα συγκρίσεις A/B.

 • Pre/Post switch: Κάντε κλικ για να ορίσετε αν ο παραμετρικός ισοσταθμιστής θα τοποθετείται πριν ή μετά από την ενότητα συμπιεστή στη ροή σήματος.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, ο γραφικός ισοσταθμιστής ορίζεται στη θέση «Πριν».

 • Frequency sliders: Σύρετε για να ορίσετε την ποσότητα ενίσχυσης ή περικοπής για κάθε ζώνη συχνοτήτων.

Ρύθμιση των χειριστηρίων παραμετρικού ισοσταθμιστή

Αφού ανοίξετε τον γραφικό ισοσταθμιστή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή στον παραμετρικό ισοσταθμιστή κάνοντας κλικ στον διακόπτη «Τύπος». Ο παραμετρικός ισοσταθμιστής περιλαμβάνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

 • Διακόπτης τύπου: Κάντε κλικ στην επάνω θέση για να επιλέξετε τον γραφικό ισοσταθμιστή. Κάντε κλικ στην κάτω θέση για να επιλέξετε τον παραμετρικό ισοσταθμιστή.

  Οι ρυθμίσεις γραφικού και παραμετρικού ισοσταθμιστή διατηρούνται κατά την εναλλαγή μεταξύ των δύο τύπων και όταν είναι απενεργοποιημένος ο πρόσθετος ισοσταθμιστής, ώστε να μπορείτε να κάνετε γρήγορα συγκρίσεις A/B.

 • Pre/Post switch: Κάντε κλικ για να ορίσετε αν ο παραμετρικός ισοσταθμιστής θα τοποθετείται πριν ή μετά από την ενότητα συμπιεστή στη ροή σήματος.

 • Διακόπτες ενίσχυσης: Περιστρέψτε για να προσαρμόσετε την περικοπή ή την ενίσχυση η οποία εφαρμόζεται στο εύρος συχνοτήτων που καθορίζεται με τους διακόπτες kHz.

 • Διακόπτες kHz: Περιστρέψτε για να ορίσετε το εύρος συχνοτήτων που θέλετε να κόψετε ή να ενισχύσετε με τον διακόπτη ενίσχυσης.

 • Διακόπτες Q: Περιστρέψτε για να ορίσετε το πλάτος της ζώνης που περιβάλλει τη συχνότητα η οποία ορίζεται με τους διακόπτες kHz.

  Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή Q τόσο ευρύτερη είναι η ζώνη, το οποίο σημαίνει ότι θα επηρεαστούν περισσότερες συχνότητες. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή Q τόσο πιο στενή είναι η ζώνη, το οποίο σημαίνει ότι θα επηρεαστούν μόνο οι συχνότητες που βρίσκονται πλησιέστερα στη συχνότητα που έχει οριστεί με τον διακόπτη kHz.