Επισκόπηση Amp Designer

Το Amp Designer προσομοιώνει τον ήχο δημοφιλών ενισχυτών κιθάρας και των κονσολών ηχείων που χρησιμοποιούνται μαζί τους. Κάθε μοντέλο συνδυάζει ενισχυτή, ηχείο και ισοσταθμιστή που επαναδημιουργούν έναν πασίγνωστο ήχο ενισχυτή κιθάρας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε «ζωντανή» εγγραφή χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο ενισχυτή και μετά να επιλέξετε ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο ενισχυτή για αναπαραγωγή ή ντουμπλάρισμα της γραμμής κιθάρας σας.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ενισχυτή στο αναδυόμενο μενού «Μοντέλο» ή να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μοντέλο ενισχυτή με χρήση των αναδυόμενων μενού «Ενισχυτής», «Ηχείο» και «Μκφ». Οι πιο πρόσφατες επιλογές σας είναι ορατές στα αναδυόμενα μενού και στην εικονική οθόνη πάνω από αυτά.

Οι ενισχυτές, τα ηχεία και οι ισοσταθμιστές που προσομοιώνονται από το Amp Designer μπορούν να συνδυαστούν με πολλούς τρόπους. Μπορείτε να επιλέξετε και να τοποθετήσετε έναν από τους επτά διαφορετικούς τύπους μικροφώνων. Το Amp Designer προσομοιώνει επίσης εφέ ενισχυτή κλασικής κιθάρας, συμπεριλαμβανομένης της αντήχησης τύπου ελατηρίου, και των εφέ vibrato και tremolo.

Η προσθήκη Amp Designer διαιρείται στις ακόλουθες κύριες περιοχές:

Εικόνα. Προσθήκη Amp Designer
  • Ρυθμίσεις μοντέλου: Το αναδυόμενο μενού «Μοντέλο» στη μαύρη γραμμή στο κάτω μέρος χρησιμοποιείται για την επιλογή μοντέλου ενισχυτή (ενισχυτής, ηχείο, τύπος ισοσταθμιστή και μικρόφωνο). Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή μοντέλου ενισχυτή.

  • Ρυθμίσεις ενισχυτή: Αυτές οι ρυθμίσεις, που βρίσκονται στα δύο άκρα της ενότητας διακοπτών, χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της ενίσχυσης εισόδου, της παρουσίας και του κύριου επιπέδου ενός ενισχυτή. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση των χειριστηρίων ενισχυτή.

  • Ρυθμίσεις εφέ: Αυτές οι ρυθμίσεις, που βρίσκονται στο κέντρο της ενότητας διακοπτών, ελέγχουν τα ενσωματωμένα εφέ. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση των εφέ ενισχυτή.

  • Ρυθμίσεις μικροφώνου: Αυτές οι ρυθμίσεις, που βρίσκονται στα δεξιά της διεπαφής, καθορίζουν τον τύπο και τη θέση του μικροφώνου που καταγράφει τον ήχο του ενισχυτή και του ηχείου. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του μικροφώνου.

  • Ρυθμιστικό εξόδου: Το ρυθμιστικό εξόδου (ή πεδίο «Έξοδος») βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της διεπαφής. Ενεργεί ως χειριστήριο τελευταίου επιπέδου για την έξοδο του Amp Designer.

    Σημείωση: Το ρυθμιστικό εξόδου είναι διαφορετικό από το κύριο χειριστήριο, το οποίο αφορά τη σχεδίαση του ήχου και τον έλεγχο του επιπέδου της ενότητας «Ενισχυτής».

Άνοιγμα της προσθήκης Amp Designer

  1. Επιλέξτε ένακανάλι ήχου που χρησιμοποιεί μια σύνδεση ηλεκτρικής κιθάρας, κάντε κλικ στο κουμπί Smart Control Κουμπί Smart Control στη γραμμή ελέγχου.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Amp Designer Κουμπί Amp Designer στη γραμμή μενού των Smart Control.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την προσθήκη Amp Designer σε κανάλια ήχου και οργάνων λογισμικού. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προσθηκών, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη και επεξεργασία προσθηκών εφέ.