Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για αναπαραγωγή, πλοήγηση και επεξεργασία στο GarageBand.

Ενέργεια

Συντόμευση

Έναρξη ή διακοπή αναπαραγωγής

Πλήκτρο διαστήματος

Μετάβαση στην αρχή

Return

Μετάβαση στο τέλος της τελευταίας περιοχής

Option-Return

Μετακίνηση προς τα εμπρός

Τελεία (.)

Μετακίνηση πίσω

Κόμμα (,)

Μετακίνηση προς τα εμπρός κατά το μήκος της περιοχής κύκλου

Shift-Command-τελεία (.)

Μετακίνηση πίσω κατά το μήκος της περιοχής κύκλου

Shift-Command-κόμμα (,)

Μετακίνηση προς τα εμπρός κατά το ορατό πλάτος της γραμμής χρόνου

End

Μετακίνηση πίσω κατά το ορατό πλάτος της γραμμής χρόνου

Home

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας σύλληψης

<

Σμίκρυνση

Command–Αριστερό βέλος

Μεγέθυνση

Command–Δεξιό βέλος

Δημιουργία νέου καναλιού

Option-Command-N

Δημιουργία νέου ηχητικού καναλιού

Option-Command-A

Δημιουργία νέου καναλιού οργάνου λογισμικού

Option-Command-S

Δημιουργία διπλότυπου του επιλεγμένου καναλιού

Command-D

Διαγραφή του επιλεγμένου καναλιού

Command-Delete

Μετονομασία του επιλεγμένου καναλιού

Shift-Return

Επιλογή του επόμενου υψηλότερου καναλιού

Επάνω βέλος

Επιλογή του επόμενου χαμηλότερου καναλιού

Κάτω βέλος

Επέκταση επιλογής καναλιού προς τα πάνω

Shift–Πάνω βέλος

Επέκταση επιλογής καναλιού προς τα κάτω

Shift–Κάτω βέλος

Σίγαση/Αναίρεση σίγασης επιλεγμένου καναλιού

M

Επιλογή/Κατάργηση σόλο του επιλεγμένου καναλιού

S

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση παρακολούθησης για το επιλεγμένο κανάλι

Control-I

Εμφάνιση/Απόκρυψη αυτοματοποίησης για το επιλεγμένο κανάλι

A

Διαγραφή κάθε αυτοματοποίησης για το επιλεγμένο κανάλι

Control-Shift-Command-Delete

Αναίρεση σίγασης όλων των καναλιών

Control-Option-Command-M

Κατάργηση σόλο όλων των καναλιών

Control-Option-Command-S

Αναίρεση

Command-Z

Επανάληψη

Shift-Command-Z

Αποκοπή

Command-X

Αποκοπή δείκτη διευθέτησης μαζί με τις περιοχές του

Option-Command-Delete

Αντιγραφή

Command-C

Επικόλληση

Command-V

Διαγραφή

Delete

Επιλογή όλων

Command-A

Επιλογή προηγούμενης περιοχής στο επιλεγμένο κανάλι

Αριστερό βέλος

Επιλογή επόμενης περιοχής στο επιλεγμένο κανάλι

Δεξιό βέλος

Διαχωρισμός επιλεγμένης περιοχής ή γεγονότος στην κεφαλή αναπαραγωγής

Command-T

Συνένωση επιλεγμένων περιοχών ή νοτών

Command-J

Συνεχόμενο loop επιλεγμένης περιοχής

L

Προσθήκη επιλεγμένης περιοχής στη βιβλιοθήκη Apple Loop

Control-Shift-O

Μετονομασία της επιλεγμένης περιοχής

Shift-N

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συγκράτησης στο πλέγμα

Command-G

Εμφάνιση/Απόκρυψη οδηγών ευθυγράμμισης

Option-Command-G

Έναρξη εγγραφής

R

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κουμπιού ενεργοποίησης εγγραφής για το επιλεγμένο κανάλι

Control-R

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση περιοχής κυκλικής αναπαραγωγής

C

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μετρονόμου

K

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μέτρησης εισόδου

Shift-K

Τονική μεταφορά επιλεγμένων νοτών ένα ημιτόνιο προς τα πάνω

Option–Πάνω βέλος

Τονική μεταφορά επιλεγμένων νοτών ένα ημιτόνιο προς τα κάτω

Option–Κάτω βέλος

Τονική μεταφορά επιλεγμένων νοτών μία οκτάβα προς τα πάνω

Option-Shift–Πάνω βέλος

Τονική μεταφορά επιλεγμένων νοτών μία οκτάβα προς τα κάτω

Option-Shift–Κάτω βέλος

Επιλογή του επόμενου γεγονότος παρτιτούρας

Δεξιό βέλος

Επιλογή του προηγούμενου γεγονότος παρτιτούρας

Αριστερό βέλος

Επιλογή του επόμενου γεγονότος πενταγράμμου

Κάτω βέλος

Επιλογή του προηγούμενου γεγονότος πενταγράμμου

Επάνω βέλος

Εκτύπωση παρτιτούρας

Command-P

Εμφάνιση/Απόκρυψη του παραθύρου «Μουσική πληκτρολόγηση»

Command-K

Εμφάνιση/Απόκρυψη Smart Control

B

Εμφάνιση/Απόκρυψη Προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας

N

Εμφάνιση/Απόκρυψη Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου

P

Εμφάνιση/Απόκρυψη Περιήγησης loop

O

Εμφάνιση/Απόκρυψη βιβλιοθήκης

Y

Εμφάνιση/Απόκρυψη Προγράμματος επεξεργασίας

E

Εμφάνιση/Απόκρυψη Σημειωματάριου

Option-Command-P

Εμφάνιση/Απόκρυψη Περιήγησης μέσων

F

Εμφάνιση/Απόκρυψη του καναλιού διευθέτησης

Shift-Command-A

Εμφάνιση/Απόκρυψη του καναλιού ταινίας

Shift-Command-O

Εμφάνιση/Απόκρυψη του καναλιού τονικής μεταφοράς

Shift-Command-X

Εμφάνιση/Απόκρυψη του καναλιού τέμπο

Shift-Command-T

Εμφάνιση/Απόκρυψη του κύριου καναλιού

Shift-Command-M

Άνοιγμα ταινίας

Option-Command-O

Δημιουργία νέου έργου

Command-N

Άνοιγμα υπάρχοντος έργου

Command-O

Κλείσιμο τρέχοντος παραθύρου ή έργου

Command-W

Ελαχιστοποίηση του παραθύρου GarageBand

Command-M

Αποθήκευση τρέχοντος έργου

Command-S

Αποθήκευση ως

Shift-Command-S

Εμφάνιση προτιμήσεων GarageBand

Command-κόμμα (,)

Απόκρυψη GarageBand

Command-H

Τερματισμός GarageBand

Command-Q

Άνοιγμα λεπτομερούς βοήθειας (μετακίνηση του δείκτη πάνω σε ένα σημείο της διεπαφής)

Command-Λατινικό ερωτηματικό (?)