Προσθήκη του σάουντρακ στην ταινία

Μπορείτε να εξάγετε ένα αντίγραφο του αρχείου ταινίας που περιέχει το σάουντρακ που δημιουργήσατε στο GarageBand. Το σάουντράκ σας (το οποίο περιλαμβάνει τον ήχο της ταινίας εκτός κι αν θέσατε σε σίγαση το κανάλι που τον περιέχει) αντικαθιστά τον υφιστάμενο ήχο στην ταινία.

Εξαγωγή της ταινίας με τον ήχο έργου

  1. Επιλέξτε «Αρχείο» > «Ταινία» > «Εξαγωγή ήχου σε ταινία».

  2. Επιλέξτε την ποιότητα εξαγωγής στο αναδυόμενο μενού «Προεπιλογή».

    Εμφανίζεται επεξηγηματικό κείμενο για την επιλεγμένη προεπιλογή κάτω από το αναδυόμενο μενού «Προεπιλογή».

  3. Εισαγάγετε όνομα και τοποθεσία για την ταινία και μετά κάντε κλικ στην «Αποθήκευση».

    Η ταινία που εξάχθηκε περιέχει μια μείξη του ήχου έργου. Εάν ο ήχος έργου επεκτείνεται μετά το τέλος του βίντεο, η ταινία που εξάχθηκε επιμηκύνεται για να αντιστοιχεί στο μήκος του ήχου έργου.