Επεξεργασία δεικτών διευθέτησης

Αφού προσθέσετε δείκτες διευθέτησης στο κανάλι διευθέτησης, μπορείτε να τους χρησιμοποιείτε για επαναδιευθέτηση του έργου σας. Μπορείτε να επιλέγετε δείκτες διευθέτησης, να τους μετακινείτε και να τους αντιγράφετε, να τους αντικαθιστάτε και να τους διαγράφετε από το κανάλι διευθέτησης.

Κατά τη μετακίνηση ή την αντιγραφή ενός δείκτη διευθέτησης, όλες οι περιοχές στη συγκεκριμένη ενότητα του έργου μετακινούνται ή αντιγράφονται, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών σε κάθε κανάλι της ενότητας και τα σημεία αυτοματοποίησης σε κάθε καμπύλη αυτοματοποίησης της ενότητας. Εάν τα κανάλια του έργου είναι κλειδωμένα, πρέπει να τα ξεκλειδώσετε προτού υποβάλετε σε επεξεργασία τους δείκτες διευθέτησης στο έργο.

Επιλογή δείκτη διευθέτησης

  • Στο κανάλι διευθέτησης, κάντε κλικ στον δείκτη διευθέτησης.

Για να επιλέξετε πολλαπλούς δείκτες διευθέτησης, κάντε κλικ σε αυτούς κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift.

Δεν είναι δυνατή η επιλογή μη συνεχόμενων δεικτών διευθέτησης.

Μετακίνηση δείκτη διευθέτησης

  • Σύρετε τον δείκτη διευθέτησης σε μια νέα θέση στο κανάλι διευθέτησης.

Κατά τη μετακίνηση ενός δείκτη διευθέτησης μεταξύ δύο υπαρχόντων δεικτών διευθέτησης, ο δείκτης στα δεξιά μετακινείται προκειμένου να χωρέσει ο νέος δείκτης. Κατά τη μεταφορά ενός δείκτη διευθέτησης ακριβώς πάνω σε έναν άλλον δείκτη στο κανάλι διευθέτησης, οι δύο δείκτες αλλάζουν σημεία (πραγματοποιείται ανταλλαγή όλων των περιεχομένων τους).

Αντιγραφή δείκτη διευθέτησης

  • Σύρετε τον δείκτη διευθέτησης κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Option στη θέση όπου θέλετε να τοποθετήσετε το αντίγραφο.

Κατά την τοποθέτηση του αντιγράφου μεταξύ δύο υπαρχόντων δεικτών διευθέτησης, ο δείκτης στα δεξιά μετακινείται προκειμένου να χωρέσει ο αντιγραμμένος δείκτης.

Αντικατάσταση δείκτη διευθέτησης

  • Σύρετε έναν δείκτη διευθέτησης κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Command ακριβώς επάνω σε έναν άλλον δείκτη.

Διαγραφή δείκτη διευθέτησης μαζί με τις περιοχές του

  • Επιλέξτε τον δείκτη διευθέτησης και μετά πατήστε το πλήκτρο Delete για να διαγράψετε τις περιοχές στην περιοχή «Κανάλια» κάτω από τον δείκτη διευθέτησης ώστε η περιοχή να είναι κενή. Πατήστε ξανά το πλήκτρο Delete για να διαγράψετε τον δείκτη διευθέτησης.

Σημαντικό: Σε περίπτωση που διαγράψετε κατά λάθος περιοχές που θέλετε να κρατήσετε, χρησιμοποιήστε την «Αναίρεση» για να τις επαναφέρετε.

Κατά τη μεταφορά ή τη διαγραφή ενός δείκτη διευθέτησης, οι ενότητες στα δεξιά μετακινούνται προς τα αριστερά για να συμπληρώσουν τη διαγραμμένη ενότητα, γεμίζοντας τον άδειο χώρο.