Προσθήκη δεικτών διευθέτησης
Μπορείτε να προσθέσετε δείκτες διευθέτησης σε ένα έργο για να δημιουργήσετε διαφορετικές ενότητες, όπως εισαγωγή,…

Επεξεργασία δεικτών διευθέτησης
Αφού προσθέσετε δείκτες διευθέτησης στο κανάλι διευθέτησης, μπορείτε να τους χρησιμοποιείτε για επαναδιευθέτηση του έργου…