Προσθήκη και επεξεργασία σημείων τέμπο

Στο κανάλι Τέμπο, οι αλλαγές στο τέμπο εμφανίζονται ως σημεία τέμπο. Δημιουργείτε αλλαγές στο τέμπο με προσθήκη σημείων τέμπο και μετά με την επεξεργασία των τιμών τους. Μπορείτε να μετακινείτε και να αντιγράφετε σημεία τέμπο, να δημιουργείτε καμπύλες τέμπο και να επεξεργάζεστε σημεία τέμπο με άλλους τρόπους.

Προσθήκη σημείου τέμπο

 • Κάντε διπλό κλικ στο χρονικό σημείο στόχου.

  Εικόνα. Κανάλι Τέμπο που εμφανίζει την προσθήκη σημείου ελέγχου τέμπο
 • Για να ορίσετε το τέμπο με αριθμητικές τιμές: Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Control-Option-Command και κάντε κλικ στη θέση χρόνου προορισμού, εισαγάγετε την τιμή μ.α.λ. στο πεδίο που εμφανίζεται και μετά πατήστε Return.

  Εικόνα. Κανάλι Τέμπο που εμφανίζει την αριθμητική ρύθμιση σημείου ελέγχου τέμπο

Αλλαγή της τιμής ενός σημείου τέμπο

 • Σύρετε το σημείο τέμπο προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Μια ετικέτα βοήθειας εμφανίζει την τιμή τέμπο.

  Μπορείτε επίσης να σύρετε τη γραμμή που συνδέει τα δύο σημεία τέμπο, αλλάζοντας τις τιμές και των δύο σημείων τέμπο.

Σημείωση: Για την αποφυγή ακούσιων αλλαγών, τα σημεία τέμπο περιορίζονται είτε σε κατακόρυφη είτε σε οριζόντια κίνηση. Μπορείτε να αλλάξετε είτε την τιμή ενός γεγονότος αλλαγής τέμπο είτε τη θέση ενός γεγονότος αλλαγής τέμπο, αλλά όχι και τα δύο ταυτόχρονα.

Δημιουργία καμπύλης τέμπο μεταξύ δύο σημείων τέμπο

 1. Επιλέξτε τα δύο σημεία τέμπο.

 2. Κάντε κλικ και σύρετε το άκρο της δεξιάς γραμμής γωνίας (τη γωνία) πάνω ή κάτω από το δεύτερο σημείο τέμπο.

  Εικόνα. Κανάλι Τέμπο που εμφανίζει τη δημιουργία καμπύλης τέμπο

  Θα εμφανιστεί μια καμπύλη ή διαγώνια γραμμή, την οποία μπορείτε να σύρετε οριζόντια ή κατακόρυφα για να αλλάξετε το μέγεθός της. Μια ετικέτα βοήθειας «Μετακίνηση καμπύλης τέμπο» εμφανίζεται δίπλα στον δείκτη.

Διαγραφή σημείου τέμπο

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

 • Επιλέξτε το σημείο τέμπο, κάνοντας κλικ είτε σε αυτό είτε στη γραμμή στα δεξιά του και μετά επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Διαγραφή» (ή πατήστε το πλήκτρο Delete).

 • Κάντε διπλό κλικ στο σημείο τέμπο.