Επισκόπηση καναλιού Τέμπο

Κάθε έργο έχει ένα τέμπο, το ποίο εκφράζεται σε μπιτ ανά λεπτό (μ.α.λ.). Μπορείτε να ορίσετε το τέμπο στην Οθόνη επιλογής έργου κατά τη δημιουργία ενός έργου και να το αλλάξετε αργότερα ενώ εργάζεστε. Μπορείτε να ορίσετε το τέμπο του έργου στην οθόνη LCD στη γραμμή ελέγχου. Από προεπιλογή, το τέμπο για νέα έργα είναι 120 μ.α.λ.

Μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε αλλαγές στο τέμπο χρησιμοποιώντας το κανάλι Τέμπο. Το κανάλι Τέμπο είναι διαθέσιμο στην περιοχή «Κανάλια», στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου, στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου και στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας.

Εικόνα. Ανοιχτό κανάλι Τέμπο στην περιοχή «Κανάλια»

Στο κανάλι Τέμπο, οι αλλαγές στο τέμπο αναπαρίστανται με σημεία τέμπο. Δημιουργείτε αλλαγές στο τέμπο με προσθήκη σημείων τέμπο και επεξεργασία των τιμών τους. Μπορείτε να επεκτείνετε το κανάλι Τέμπο για να έχετε περισσότερο χώρο για να εργαστείτε και να προσαρμόσετε το εύρος των τιμών για το κανάλι Τέμπο.

Το κανάλι Τέμπο καθορίζει επίσης τη σχέση ανάμεσα στον εισερχόμενο κώδικα χρόνου (timecode) και την τρέχουσα θέση της κεφαλής αναπαραγωγής, για έργα που χρησιμοποιούν κώδικα χρόνου.

Εμφάνιση του καναλιού Τέμπο

  • Επιλέξτε Κανάλι > «Εμφάνιση καναλιού Τέμπο».

Προσαρμογή του εύρους του καναλιού Τέμπο

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Πιάστε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή στην κλίμακα του τέμπο και μετακινήστε τις κατακόρυφα.

  • Κάντε διπλό κλικ και στις δύο τιμές και εισαγάγετε μια αριθμητική τιμή στο πεδίο.