Επισκόπηση καναλιού Τέμπο
Κάθε έργο έχει ένα τέμπο, το ποίο εκφράζεται σε μπιτ ανά λεπτό (μ.α.λ.). Μπορείτε να…

Προσθήκη και επεξεργασία σημείων τέμπο
Στο κανάλι Τέμπο, οι αλλαγές στο τέμπο εμφανίζονται ως σημεία τέμπο. Δημιουργείτε αλλαγές στο τέμπο…

Μετακίνηση και αντιγραφή σημείων τέμπο
Μπορείτε να μετακινείτε και να αντιγράφετε σημεία τέμπο με αρκετούς τρόπους. Χρονική μετακίνηση σημείου τέμπο…