Επισκόπηση καναλιού τονικής μεταφοράς

Μπορείτε να μεταφέρετε τονικά (να αλλάξετε το τονικό ύψος αναπαραγωγής) περιοχές MIDI και Apple Loop σε ένα έργο στο πέρασμα του χρόνου χρησιμοποιώντας το κανάλι Τονικής μεταφοράς. Το κανάλι Τονικής μεταφοράς περιέχει σημεία τονικής μεταφοράς για αλλαγές τονικού ύψους (γεγονότα τονικής μεταφοράς). Το έργο πραγματοποιεί αλλαγή τονικότητας στη θέση του σημείου τονικής μεταφοράς και παραμένει στη νέα τιμή τονικότητας μέχρι το επόμενο σημείο τονικής μεταφοράς.

Εικόνα. Ανοιχτό κανάλι τονικής μεταφοράς στην περιοχή «Κανάλια»

Η τονική μεταφορά επηρεάζει τα Apple Loop ήχου και οργάνων λογισμικού (εκτός από τα loop τυμπάνων και άλλα Apple Loop χωρίς καθορισμένο κλειδί), καθώς και περιοχές MIDI. Οι περιοχές ήχου εκτός από τα Apple Loop δεν μεταφέρονται τονικά, εκτός αν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο επιλογής «Εφαρμογή τέμπο και τονικού ύψους» για το κανάλι που περιέχει τις περιοχές.

Η μηδενική θέση του κομματιού τονικής μεταφοράς αντιστοιχεί στην αρχική τονικότητα του έργου.

Η τονική μεταφορά λειτουργεί μη καταστρεπτικά και οι νότες MIDI που έχουν υποστεί τονική μεταφορά επανέρχονται στις αρχικές τιμές τους όταν η τιμή Τονικής μεταφοράς επιστρέψει στο μηδέν (0). Για παράδειγμα, αν ξεκινήσουμε από ένα μεσαίο Ντο (C3) σε μια περιοχή MIDI και προσθέσουμε ένα σημείο τονικής μεταφοράς με μια τιμή +2, η νότα μετατρέπεται σε Ρε (D3). Αν αλλάξετε το σημείο τονικής μεταφοράς σε μια διαφορετική τιμή, η νότα μεταφέρεται τονικά κατά την αντίστοιχη τιμή. Όταν αλλάζετε το σημείο τονικής μεταφοράς ώστε η τιμή τονικής μεταφοράς να είναι 0, η νότα γίνεται ξανά Ντο (C3). Αντίστοιχα, αν αντιγράψετε μια περιοχή σε διαφορετικά μέρη ενός έργου με διαφορετικές τιμές τονικής μεταφοράς, οι νότες στην περιοχή αλλάζουν κατά την αντίστοιχη τιμή.

Όταν προσθέτετε ή επεξεργάζεστε ένα σημείο τονικής μεταφοράς, μεταφέρονται τονικά μόνο τα υπάρχοντα γεγονότα MIDI σε ένα έργο. Τα γεγονότα MIDI που θα εγγραφούν ή θα δημιουργηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο δεν επηρεάζονται.

Εμφάνιση του καναλιού Τονικής μεταφοράς

  • Επιλέξτε Κανάλι > «Εμφάνιση καναλιού Τονικής μεταφοράς».