Επισκόπηση καναλιού τονικής μεταφοράς
Μπορείτε να μεταφέρετε τονικά (να αλλάξετε το τονικό ύψος αναπαραγωγής) περιοχές MIDI και Apple Loop σε…

Προσθήκη και επεξεργασία σημείων τονικής μεταφοράς
Για να ελέγχετε την τονική μεταφορά, προσθέτετε και επεξεργάζεστε σημεία τονικής μεταφοράς στο κανάλι τονικής…