Εμφάνιση καμπυλών αυτοματοποίησης καναλιού
Για να μπορέσετε να προσθέσετε σημεία αυτοματοποίησης στις καμπύλες αυτοματοποίησης καναλιού, πρέπει να εμφανίσετε τις…

Προσθήκη και προσαρμογή σημείων αυτοματοποίησης
Για να δημιουργήσετε αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου στις ρυθμίσεις της έντασης, της μετατόπισης και…

Επιλογή, αντιγραφή, μετακίνηση και διαγραφή της αυτοματοποίησης
Αφού δημιουργήσετε σημεία αυτοματοποίησης και καμπύλες, μπορείτε να αλλάζετε εύκολα διάφορες ρυθμίσεις ανάλογα με τις…