Μέτρηση της προόδου σας σε βάθος χρόνου

Εκτός από την εμφάνιση του τρόπου με τον οποίο παίζετε σε πραγματικό χρόνο, μπορείτε να προβάλλετε την πρόοδό σας σε βάθος χρόνου για να εκτιμήσετε την πρόοδό σας και να δείτε τις περιοχές στις οποίες χρειάζεστε περισσότερη εξάσκηση. Κάθε ολοκληρωμένη ερμηνεία ενός μαθήματος εμφανίζεται στα παράθυρα «Πρόοδος» και «Υψηλές βαθμολογίες», όπου μπορείτε να τις συγκρίνετε και να τις μελετήσετε. Και στα δύο παράθυρα, μπορείτε να δείτε το ποσοστό κάθε ολοκληρωμένης ερμηνείας σας και να κάνετε κλικ σε μεμονωμένες ερμηνείες για προβολή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το πώς παίξατε.

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε το ιστορικό ερμηνείας σας για ένα μάθημα, οπότε και διαγράφονται οι προηγούμενες βαθμολογίες σας και η εγγραφή της προηγούμενης ερμηνείας σας.

Προβολή της γενικής προόδου σας

 1. Κάντε κλικ στο «Ιστορικό» στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου μαθήματος.

  Στο παράθυρο «Πρόοδος», κάθε ολοκληρωμένη απόδοση «Πώς έπαιξα» εμφανίζεται ως μια τελεία στο γράφημα.

  Εικόνα. Γράφημα προόδου μαθήματος μουσικής
 2. Κάντε κλικ στην τελεία στο γράφημα για να προβάλλετε πληροφορίες σχετικά με μια μεμονωμένη ερμηνεία του μαθήματος.

 3. Για να επισκοπήσετε μια μεμονωμένη ερμηνεία, κάντε κλικ στην «Αναθεώρηση» κάτω από τη γραμμή της ερμηνείας.

Προβολή των υψηλών βαθμολογιών σας

 1. Στο παράθυρο «Πρόοδος», κάντε κλικ στις «Υψηλές βαθμολογίες» στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.

  Στο παράθυρο «Υψηλές βαθμολογίες», οι ολοκληρωμένες ερμηνείες σας με την υψηλότερη βαθμολογία εμφανίζονται σε σειρές, καθεμία από τις οποίες εμφανίζει περιοχές σφαλμάτων.

  Εικόνα. «Υψηλές βαθμολογίες» που εμφανίζουν αποτελέσματα
 2. Για να επισκοπήσετε μια μεμονωμένη ερμηνεία, κάντε κλικ στην «Αναθεώρηση» κάτω από τη γραμμή της ερμηνείας.

Επιστροφή στο τρέχον μάθημα

 • Κάντε κλικ στο αριστερό βέλος στην επάνω αριστερή γωνία του παράθυρου.

  Εικόνα. Κουμπί «Πίσω»

Διαγραφή του ιστορικού «Πώς έπαιξα» για ένα μάθημα

 • Κάντε κλικ στην «Επαναφορά μαθήματος» στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου «Πρόοδος» ή του παραθύρου «Υψηλές βαθμολογίες».