Τονική μεταφορά περιοχών στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου

Μπορείτε να αλλάξετε το τονικό ύψος —ή να κάνετε τονική μεταφορά— νοτών στις περιοχές MIDI σε διαφορετικό κλειδί. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά μια μελωδία, ένα ρυθμικό μέρος ή άλλα μοτίβα νοτών σε διαφορετικό τονικό ύψος.

Τονική μεταφορά επιλεγμένων περιοχών MIDI

  1. Στην περιοχή «Κανάλια», επιλέξτε τις περιοχές που θέλετε να διορθώσετε.

  2. Βεβαιωθείτε ότι η καρτέλα «Περιοχή» είναι επιλεγμένη στον Επιθεωρητή του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου.

  3. Σύρετε το ρυθμιστικό «Τονική μεταφορά» αριστερά ή δεξιά για να κάνετε τονική μεταφορά των περιοχών σε ημιτόνια.

    Εικόνα. Επιθεωρητής του προγράμματος επεξεργασίας πιάνου που εμφανίζει την καρτέλα «Περιοχή» και το ρυθμιστικό τονικής μεταφοράς

Η τονική μεταφορά περιοχών μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα, όπως π.χ. να βρεθεί ο ήχος ενός οργάνου εκτός του φυσιολογικού του εύρους. Αν ο ήχος δεν είναι ικανοποιητικός μετά την τονική μεταφορά, δοκιμάστε να κάνετε τονική μεταφορά της περιοχής κατά μια οκτάβα πάνω ή κάτω και δείτε αν προτιμάτε αυτό το ηχητικό αποτέλεσμα.

Η τονική μεταφορά εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή. Για να κάνετε τονική μεταφορά μεμονωμένων νοτών, σύρετε τις νότες πάνω ή κάτω στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου.