Επεξεργασία νοτών στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου

Για να επεξεργαστείτε νότες, πρέπει πρώτα να τις επιλέξετε. Μπορείτε να επιλέξετε νότες με κλικ, με πάτημα του Shift και κλικ, σύροντας το ποντίκι για κυλιόμενη επιλογή και χρησιμοποιώντας το κλαβιέ στην αριστερή άκρη του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου.

Η κεφαλίδα του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου εμφανίζει το πλήθος των επιλεγμένων νοτών και το όνομα της περιοχής. Όταν επιλέγονται πολλές επικαλυμμένες νότες, η κεφαλίδα του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου εμφανίζει το όνομα της συγχορδίας. Όταν δεν επιλέγονται νότες, η κεφαλίδα εμφανίζει το όνομα της πιο πρόσφατης επιλεγμένης περιοχής MIDI ή το πλήθος των επιλεγμένων περιοχών.

Επιλογή νοτών

 • Επιλογή νότας: Κάντε κλικ σε αυτήν.

 • Επιλογή πολλών νοτών: Με πατημένο το Shift κάντε κλικ στις νότες ή σύρετε για να τις περικλείσετε.

 • Επιλογή όλων των περιοχών σε ένα κανάλι: Κάντε κλικ στην κεφαλίδα καναλιού στην περιοχή «Κανάλια».

Επιλογή όλων των νοτών του ίδιου τονικού ύψους

 • Κάντε κλικ στο πλήκτρο του κλαβιέ, στην αριστερά άκρη του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου.

  Για να επιλέξετε όλες τις νότες μιας περιοχής τονικού ύψους, με πατημένο το Shift κάντε κλικ στα πλήκτρα του κλαβιέ ή σύρετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω σε μια περιοχή πλήκτρων στο κλαβιέ.

  Εικόνα. Επιλογή νοτών του ίδιου τονικού ύψους κάνοντας κλικ στο κλαβιέ, στην αριστερή άκρη του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου.

Μετακίνηση νοτών

 • Μετακίνηση νότας: Επιλέξτε μία νότα και έπειτα μεταφέρετέ την αριστερά ή δεξιά.

 • Μετακίνηση νοτών σε μικρότερα βήματα: Επιλέξτε τις νότες, κρατήστε πατημένο το Control και σύρετε τις νότες στη νέα θέση.

  Η ανάλυση μετακίνησης εξαρτάται από το τρέχον επίπεδο ζουμ.

  Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Shift, ενώ σύρετε τις νότες για να τις μετακινήσετε σε βήματα υποδιαίρεσης, παρακάμπτοντας την τιμή πλέγματος.

Αντιγραφή νοτών

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

 • Με πατημένο το Option σύρετε τις νότες σε μια νέα θέση.

  Εικόνα. Μεταφορά με πατημένο πλήκτρο Option για αντιγραφή μιας νότας στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου
 • Χρησιμοποιήστε οποιεσδήποτε από τις παρακάτω εντολές του Πρόχειρου:

  • Επεξεργασία > «Αποκοπή» (ή συνδυασμός πλήκτρων Command+X) για τη μετακίνηση νοτών στο Πρόχειρο.

  • Επεξεργασία > «Αντιγραφή» (ή συνδυασμός πλήκτρων Command+C) για την αντιγραφή νοτών στο Πρόχειρο.

  • Επεξεργασία > «Επικόλληση» (ή συνδυασμός πλήκτρων Command+V) για την επικόλληση νοτών στην τρέχουσα θέση κεφαλής αναπαραγωγής, στο αρχικό τονικό ύψος τους.

Αλλαγή του τονικού ύψους των νοτών

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

 • Σύρετε τις νότες πάνω ή κάτω.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γραφικό κλαβιέ στα αριστερά ως οδηγό, όταν σύρετε τις νότες.

 • Επιλέξτε νότες και μετά πατήστε Option-πάνω βέλος για να αυξήσετε το τονικό ύψος σε ημιτόνια ή Option-κάτω βέλος για να το μειώσετε.

 • Επιλέξτε νότες και μετά πατήστε Option-Shift-πάνω βέλος για να αυξήσετε το τονικό ύψος σε οκτάβες ή Option-Shift-κάτω βέλος για να το μειώσετε.

Αλλαγή μεγέθους νότας

 • Σύρετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά άκρη της νότας οριζόντια, χρησιμοποιώντας τον δείκτη του ποντικιού.

  Εικόνα. Αλλαγή μεγέθους νότας στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου

  Ενώ σύρετε, εμφανίζεται μια ετικέτα βοήθειας που υποδεικνύει τη διάρκεια της νότας.

Αλλαγή μεγέθους πολλών νοτών

 • Επιλέξτε τις νότες και μετά σύρετε μία από τις άκρες μίας από τις επιλεγμένες νότες.

  Οι σχετικές διαφορές μεταξύ της διάρκειας των επιλεγμένων νοτών διατηρούνται.

Επεξεργασία της ταχύτητας των νοτών

Κάθε νότα στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου εμφανίζει μια οριζόντια γραμμή. Το μήκος της γραμμής που σχετίζεται με τη συνολική διάρκεια της νότας εμφανίζει την ταχύτητα της νότας. Η ταχύτητα υποδεικνύει πόσο δυνατά πατήθηκε το πλήκτρο, όταν παίχτηκε η νότα και συνήθως αντιστοιχεί στην ακουστότητα της νότας (η περιοχή ταχύτητας MIDI κυμαίνεται μεταξύ 0 και 127, όπου 127 είναι η μέγιστη ακουστότητα). Η ταχύτητα μπορεί επίσης να ελέγχει άλλες παραμέτρους συνθεσάιζερ, όπως τον συντονισμό ή την αποκοπή φίλτρου, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με το επίπεδο έντασης ήχου.

 • Επιλέξτε μία ή περισσότερες νότες και μετά σύρετε το ρυθμιστικό «Ταχύτητα» στην κεφαλίδα του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου αριστερά ή δεξιά.

  Εικόνα. Επεξεργασία ταχύτητας νοτών στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου.

Η ταχύτητα νοτών ενημερώνεται στον επιθεωρητή καθώς σύρετε. Η γραμμή στο εσωτερικό της νότας ενημερώνεται επίσης, ώστε να εμφανίζει την αλλαγή ταχύτητας.

Όταν επεξεργάζεστε την ταχύτητα πολλών νοτών, οι σχετικές διαφορές στις τιμές ταχύτητας διατηρούνται. Αν η τιμή ταχύτητας οποιασδήποτε από τις επιλεγμένες νότες φτάσει στην ελάχιστη ή μέγιστη τιμή (0 ή 127), καμία από τις νότες δεν μπορεί να προσαρμοστεί περαιτέρω.

Μπορείτε να παρακάμψετε αυτήν τη συμπεριφορά πατώντας παρατεταμένα το Option, ενώ σύρετε το ρυθμιστικό. Με την τεχνική αυτή μπορείτε να συνεχίσετε να αλλάζετε τις τιμές ταχύτητας έως ότου η επιλεγμένη νότα φτάσει στην ελάχιστη ή μέγιστη τιμή. Με την παράκαμψη, αλλάζετε τη σχέση ταχύτητας αυτής της νότας με τις υπόλοιπες νότες.

Διαγραφή νοτών στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου

 • Επιλέξτε τις νότες και μετά πατήστε Delete.