Κβαντισμός χρονισμού νοτών στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας

Μπορείτε να κάνετε κβαντισμό ή αυτόματη διόρθωση του χρονισμού νοτών στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας. Η τεχνική αυτή είναι χρήσιμη όταν οι περιοχές του καναλιού περιέχουν τις σωστές νότες, αλλά δεν είναι απόλυτα συγχρονισμένες με το έργο. Όταν κάνετε κβαντισμό του χρονισμού, τα στοιχεία προσαρμόζονται στην επιλεγμένη αξία νότας.

Μπορείτε να επιλέξετε ολόκληρες περιοχές MIDI και να κάνετε κβαντισμό σε αυτές ή να κάνετε κβαντισμό μόνο σε επιλεγμένες νότες σε μια περιοχή MIDI, χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο μενού «Κβαντισμός χρόνου». Ο κβαντισμός χρόνου λειτουργεί μη καταστρεπτικά, μόνο για την αναπαραγωγή. Ο αρχικός χρονισμός δεν χάνεται ποτέ και μπορεί να ανακτηθεί ορίζοντας την τιμή σε «Απενεργοποίηση».

Ο κβαντισμός χρόνου στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως ο κβαντισμός χρόνου στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου. Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας, μπορείτε επίσης να κάνετε οπτικό κβαντισμό στην εμφάνιση των νοτών (ανεξάρτητα από τον κβαντισμό χρόνου MIDI τους) χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο μενού «Πλέγμα».

Κβαντισμός χρονισμού νοτών MIDI στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας

 1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Στην περιοχή «Κανάλια», επιλέξτε τις περιοχές MIDI στις οποίες θέλετε να κάνετε κβαντισμό.

  • Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας, επιλέξτε τις μεμονωμένες νότες στις οποίες θέλετε να κάνετε κβαντισμό.

 2. Από το αναδυόμενο μενού «Κβαντισμός χρόνου», επιλέξτε την αξία νότας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον κβαντισμό του χρονισμού των επιλεγμένων στοιχείων.

  Εικόνα. Επιλογή τιμής στο αναδυόμενο μενού κβαντισμού χρόνου του προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας
 3. Σύρετε το ρυθμιστικό «Ισχύς» προς τα αριστερά για να μειώσετε την ισχύ του κβαντισμού.

  Το ρυθμιστικό «Ισχύς» είναι διαθέσιμο όταν επιλέγονται περιοχές MIDI, όχι όμως όταν επιλέγονται μεμονωμένες νότες.