Επεξεργασία νοτών στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας

Μπορείτε να επιλέξετε νότες στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας και να τις επεξεργαστείτε με διάφορους τρόπους. Κατά την επιλογή μεμονωμένων νοτών, το Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας εμφανίζει την ένδειξη «Νότες» και τα χειριστήριά του αφορούν τις επιλεγμένες νότες. Όταν δεν έχει επιλεγεί καμία νότα, ο επιθεωρητής του Προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας εμφανίζει την ένδειξη «Περιοχή» και οι αλλαγές εφαρμόζονται σε επιλεγμένες περιοχές.

Επιλογή νοτών στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

 • Κάντε κλικ στην κεφαλή της νότας.

 • Επιλέξτε πολλαπλές νότες κάνοντας κλικ σε αυτές κρατώντας πατημένο το Shift ή επιλέγοντας μια περιοχή γύρω από τις νότες για να τις συμπεριλάβετε.

Επιλογή όλων των νοτών σε μια περιοχή

 • Επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Επιλογή όλων» (ή πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command-Α).

Επιλέγονται όλες οι ορατές σημειώσεις.

Μετακίνηση νοτών στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας

 • Επιλέξτε μία ή περισσότερες νότες και μετά σύρετέ τις αριστερά ή δεξιά.

Αντιγραφή νοτών στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

 • Με πατημένο το πλήκτρο Option, μεταφέρετε την κεφαλή της νότας σε μια νέα θέση.

 • Επιλέξτε μία ή περισσότερες νότες και μετά επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Αντιγραφή» (ή πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command-C).

  Όταν επιλέξετε «Επεξεργασία» > «Επικόλληση» (ή πατήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Command-V), η νότα επικολλάται στη θέση της κεφαλής αναπαραγωγής.

Αλλαγή του τονικού ύψους των νοτών

Μπορείτε να αλλάξετε το τονικό ύψος —ή να εκτελέσετε τονική μεταφορά— νοτών στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά μια μελωδία, ένα ρυθμικό μέρος ή άλλα μοτίβα νοτών σε διαφορετικό τονικό ύψος.

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

 • Σύρετε τις νότες πάνω ή κάτω.

 • Επιλέξτε νότες και μετά πατήστε Option-πάνω βέλος για να αυξήσετε το τονικό ύψος σε ημιτόνια ή Option-κάτω βέλος για να το μειώσετε.

 • Επιλέξτε νότες και μετά πατήστε Option-Shift-πάνω βέλος για να αυξήσετε το τονικό ύψος σε οκτάβες ή Option-Shift-κάτω βέλος για να το μειώσετε.

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε τονική μεταφορά ολόκληρων περιοχών χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό τονικής μεταφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τονική μεταφορά περιοχών στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου.

Αλλαγή μήκους νότας

 • Επιλέξτε μία ή περισσότερες νότες και μετά σύρετε τα δεξιά άκρα των γραμμών διάρκειας οριζόντια για μείωση ή αύξηση των νοτών.

Αλλαγή ταχύτητας νότας

 • Επιλέξτε νότες και μετά σύρετε το ρυθμιστικό «Ταχύτητα» στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας οριζόντια.

Η ταχύτητα υποδηλώνει το πόσο δυνατά πατήθηκε το πλήκτρο κατά την εγγραφή της νότας. Συνήθως αντιστοιχεί στην ένταση ήχου της νότας κατά την αναπαραγωγή, αλλά μπορεί επίσης να ελέγχει και άλλες παραμέτρους.

Διαγραφή νότας από το Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας

 • Επιλέξτε τη νότα και μετά επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Διαγραφή» (ή πατήστε Delete).

Μπορείτε να διαγράφετε νότες (και σημάδια πεντάλ) στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας. Οι πληροφορίες ελεγκτή MIDI, όπως τα δεδομένα τονικού ύψους, δεν διαγράφονται, ακόμη και αν διαγράψετε τις νότες με τις οποίες εγγράφηκαν τα δεδομένα.