Επισκόπηση
του Προγράμματος επεξεργασίας ήχου Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου εμφανίζει μια κοντινή προβολή του τμήματος ενός…

Επεξεργασία περιοχών ήχου
στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου Μπορείτε να αποκόψετε ή να αντιγράψετε μια περιοχή ήχου ή ένα…

Κβαντισμός του χρονισμού περιοχών ήχου
Μπορείτε να κάνετε κβαντισμό ή αυτόματη διόρθωση του χρονισμού περιοχών σε ένα κανάλι ήχου. Αυτή…

Τονική μεταφορά περιοχών ήχου
Μπορείτε να μεταφέρετε τονικά περιοχές ήχου στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου. Οι περιοχές ήχου μπορούν να…

Διόρθωση του τονικού ύψους περιοχών σε ένα κανάλι ήχου
Μπορείτε να προσαρμόσετε (διορθώσετε) το κούρδισμα ενός καναλιού ήχου. Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη…

Επεξεργασία του χρονισμού νοτών και μπιτ
Το Flex Time απλοποιεί τη διαδικασία επεξεργασίας του χρονισμού νοτών, μπιτ και άλλων γεγονότων στις…

Διαγραφή, επαναφορά και μετακίνηση δεικτών flex
Όταν διαγράφετε έναν δείκτη flex, οποιεσδήποτε χρονικές αλλαγές στην περιοχή γύρω από τον δείκτη flex…