Τοποθέτηση στοιχείων χρησιμοποιώντας τον χάρακα

Ο χάρακας εκτείνεται οριζόντια στο πάνω μέρος της περιοχής «Κανάλια». Για έργα που έχουν διαμορφωθεί για χρήση μουσικού πλέγματος, ο χάρακας δείχνει τη μορφή του χρόνου σε μέτρα και μπιτ. Για έργα που δεν χρησιμοποιούν μουσικό πλέγμα, ο χάρακας δείχνει την τυπική μορφή του χρόνου σε λεπτά και δευτερόλεπτα.

Εικόνα. Ο χάρακας στο πάνω μέρος της περιοχής «Κανάλια»

Κατά την αναπαραγωγή του έργου, μπορείτε να δείτε ποιο τμήμα του αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή παρακολουθώντας την κεφαλή αναπαραγωγής να κινείται στην περιοχή «Κανάλια». Όταν μετακινείτε την κεφαλή αναπαραγωγής ή μετακινείτε περιοχές ή άλλα στοιχεία στην περιοχή «Κανάλια», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χάρακα για να τα τοποθετήσετε στο σωστό χρονικό σημείο. Οι οδηγοί ευθυγράμμισης εμφανίζονται όταν μετακινείτε περιοχές και άλλα στοιχεία για να σας βοηθήσουν να τα ευθυγραμμίσετε με άλλα στοιχεία στην περιοχή «Κανάλια».

Οι μονάδες που εμφανίζονται στον χάρακα αντιπροσωπεύουν την τιμή του πλέγματος της περιοχής «Κανάλια». Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκράτηση στοιχείων στο πλέγμα, ανατρέξτε στην ενότητα Συγκράτηση στοιχείων στο πλέγμα.