Συνένωση περιοχών στην περιοχή «Κανάλια»

Μπορείτε να συνενώσετε μη συμμετρικά τονικές ηχητικές περιοχές, καθώς και περιοχές MIDI. Δεν είναι δυνατή η συνένωση περιοχών από ηχητικά Apple Loops και ηχητικών περιοχών που έχουν μεταφερθεί τονικά.

Κατά τη συνένωση ηχητικών περιοχών, οι περιοχές πρέπει να είναι συνεχόμενες στο ίδιο κανάλι. Εάν συνενώνετε τμήματα συμπιεσμένων αρχείων ήχου, τα αρχεία μετατρέπονται σε μορφή AIFF. Οι ηχητικές περιοχές συνενώνονται μη καταστρεπτικά. Το GarageBand δημιουργεί ένα νέο αρχείο ήχου για τις συνενωμένες περιοχές (ονομάζεται μείξη) που αντικαθιστά τις αρχικές περιοχές.

Συνένωση μίας ή περισσότερων περιοχών

  • Επιλέξτε τις περιοχές και μετά επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Συνένωση περιοχών».

Οι περιοχές MIDI πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ή σε γειτονικά κανάλια. Κατά τη συνένωση περιοχών MIDI, η συνενωμένη περιοχή λαμβάνει το όνομα (και το κανάλι) της πρώτης αρχικής περιοχής. Εάν οι παράμετροι «Τονική μεταφορά», «Ταχύτητα» και «Δυναμική περιοχής» είναι διαφορετικές για τις επιλεγμένες περιοχές, κανονικοποιούνται πριν από τη συνένωση. (Αυτό σημαίνει ότι όλες οι τιμές των παραμέτρων εγγράφονται ως αλλαγές δεδομένων για κάθε περιοχή. Οι παράμετροι της συνενωμένης περιοχής MIDI καθορίζονται σε ουδέτερες —προεπιλεγμένες— τιμές.)