Επιλογή περιοχών στην περιοχή «Κανάλια»

Για να πραγματοποιήσετε επεξεργασία στις περιοχές σας πρέπει πρώτα να επιλέξετε τις περιοχές. Μπορείτε να επιλέξετε μία ή πολλαπλές περιοχές, να επιλέξετε περιοχές σε διαφορετικά κανάλια και να επιλέγετε γρήγορα περιοχές σε σίγαση, επικαλυπτόμενες περιοχές ή περιοχές που πληρούν άλλα κριτήρια. Οι επιλεγμένες περιοχές εμφανίζονται φωτεινότερες στην περιοχή «Κανάλια» από ό,τι οι μη επιλεγμένες περιοχές.

Επιλογή περιοχής

  • Κάντε κλικ στην περιοχή στην περιοχή «Κανάλια».

Επιλογή πολλαπλών περιοχών

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ κάνετε κλικ στις περιοχές στην περιοχή «Κανάλια».

  • Σύρετε γύρω από τις περιοχές για να τις συμπεριλάβετε.

Επιλογή όλων των περιοχών σε ένα κανάλι

  • Κάντε κλικ στην κεφαλίδα καναλιού.

Επιλογή όλων των περιοχών σε ένα έργο

  • Επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Επιλογή» > «Όλα» (ή πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command-Α).