Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση περιοχών στην περιοχή «Κανάλια»

Μπορείτε να αποκόψετε ή να αντιγράψετε περιοχές στην περιοχή «Κανάλια» και να τις επικολλήσετε σε μια διαφορετική τοποθεσία. Μπορείτε επίσης να επικολλήσετε μια αντιγραμμένη περιοχή στο ίδιο χρονικό σημείο για γρήγορο ντουμπλάρισμα της περιοχής για χρήση σε άλλο κανάλι.

Αποκοπή περιοχής

  • Επιλέξτε την περιοχή και μετά επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Αποκοπή» (ή πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command-X).

Αντιγραφή περιοχής

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Επιλέξτε την περιοχή στην περιοχή «Κανάλια» και μετά επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Αντιγραφή» (ή πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command-C).

  • Με πατημένο το Option σύρετε την περιοχή.

Κατά την αντιγραφή ηχητικής περιοχής, η νέα περιοχή διατηρεί το όνομα της αρχικής, με προσθήκη ενός αλληλοδιάδοχου αριθμού. Για παράδειγμα, για μια περιοχή με όνομα MyLoop, το πρώτο αντίγραφο είναι MyLoop.1, το δεύτερο αντίγραφο είναι MyLoop.2 και ούτω καθεξής.

Επικόλληση της περιοχής

  • Μετακινήστε την κεφαλή αναπαραγωγής στο σημείο της περιοχής «Κανάλια» όπου θέλετε να ξεκινάει η περιοχή και μετά επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Επικόλληση» (ή πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command-V).