Απομόνωση καναλιών

Μπορείτε να απομονώσετε ένα κανάλι, θέτοντας σε σίγαση όλα τα κανάλια που δεν έχουν τεθεί επίσης σε απομόνωση. Η απομόνωση καναλιών είναι χρήσιμη όταν θέλετε να εργαστείτε σε ένα μεμονωμένο κανάλι ή όταν θέλετε να εργαστείτε σε μερικά κανάλια, χωρίς να ακούτε τα υπόλοιπα κανάλια του έργου.

Απομόνωση ενός καναλιού

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Απομόνωσης του καναλιού Κουμπί Απομόνωσης στην κεφαλίδα του καναλιού.

    Το κουμπί Απομόνωσης γίνεται κίτρινο και τα κουμπιά Σίγασης όλων των καναλιών που δεν έχουν απομονωθεί αναβοσβήνουν με μπλε χρώμα. Κάντε κλικ στο κουμπί μια δεύτερη φορά για να επαναφέρετε το κανάλι στην προηγούμενη κατάστασή του.

Απομόνωση πολλών καναλιών

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Κάντε κλικ και κρατήστε ένα κουμπί Απομόνωσης Κουμπί Απομόνωσης σε μια κεφαλίδα καναλιού και μετά σύρετε τον δείκτη προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

    Τα κουμπιά Απομόνωσης όλων των καναλιών που σαρώθηκαν μεταβαίνουν στην ίδια κατάσταση.

  • Κρατήστε πατημένο το Shift ενώ είναι ενεργό το κουμπί Απομόνωσης στη γραμμή ελέγχου και μετά κάντε κλικ στα ονόματα των καναλιών που θέλετε να απομονώσετε.