Αναδιάταξη καναλιών

Μπορείτε να αναδιατάξετε τα κανάλια στην περιοχή «Κανάλια». Η αλλαγή της σειράς των καναλιών δεν επηρεάζει τον ήχο ενός έργου, αλλά σας επιτρέπει να οργανώσετε τα κανάλια οπτικά για να διατηρήσετε τα όργανα σε μια συγκεκριμένη σειρά ή να διατηρήσετε σχετιζόμενα κανάλια μαζί. Για παράδειγμα, μπορείτε να διατηρήσετε όλα τα κανάλια τυμπάνων μαζί ή να διατηρήσετε όλα τα κανάλια που ντουμπλάρουν την ίδια μελωδία μαζί.

Αναδιάταξη καναλιών

  • Κρατήστε πατημένο ένα κενό τμήμα της κεφαλίδας καναλιού και μετά μετακινήστε το κανάλι προς τα πάνω ή προς τα κάτω.