Χρήση της περιοχής κυκλικής αναπαραγωγής

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την περιοχή κυκλικής αναπαραγωγής για να αναπαράγετε επαναλαμβανόμενα ένα συγκεκριμένο τμήμα ενός έργου. Η περιοχή κυκλικής αναπαραγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση, την εξάσκηση σε ένα τμήμα πριν από την εγγραφή, την εγγραφή πολλών λήψεων και για άλλους σκοπούς.

Εικόνα. Χάρακας μέτρων με την περιοχή κυκλικής αναπαραγωγής ανάμεσα στο αριστερό και το δεξιό προσδιοριστικό.

Όταν η λειτουργία κυκλικής αναπαραγωγής είναι ενεργοποιημένη, η περιοχή κυκλικής αναπαραγωγής προβάλλεται ως κίτρινη λωρίδα στο πάνω μέρος του χάρακα (ή στο κέντρο, όταν είναι ορατός ο δευτερεύων χάρακας). Όταν η λειτουργία κυκλικής αναπαραγωγής είναι απενεργοποιημένη, η περιοχή κυκλικής αναπαραγωγής δεν είναι πλέον ορατή.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Κυκλικής αναπαραγωγής

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Κυκλικής αναπαραγωγής στη γραμμή ελέγχου (ή πατήστε C).

    Εικόνα. Κλικ στο κουμπί Κυκλικής αναπαραγωγής.
  • Κάντε κλικ στο πάνω μέρος του χάρακα.

Ορισμός της περιοχής κυκλικής αναπαραγωγής στον χάρακα

  • Σύρετε αριστερά ή δεξιά στο πάνω μέρος του χάρακα.

Η περιοχή κυκλικής αναπαραγωγής εμφανίζεται ως κίτρινη λωρίδα στον χάρακα και ενεργοποιείται η λειτουργία Κυκλικής αναπαραγωγής.

Μετακίνηση της περιοχής κυκλικής αναπαραγωγής

  • Πιάστε την κίτρινη λωρίδα κυκλικής αναπαραγωγής από τη μέση (ο δείκτης μετατρέπεται σε παλάμη) και μετακινήστε την οριζόντια.

Αλλαγή μεγέθους της περιοχής κυκλικής αναπαραγωγής

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Πιάστε την αριστερή ή τη δεξιά άκρη της περιοχής κυκλικής αναπαραγωγής για να τη μετακινήσετε στα σημεία αρχής ή τέλους.

  • Με πατημένο το Shift κάντε κλικ σε ένα σημείο στον χάρακα.

    Η ενέργεια αυτή λειτουργεί ακόμα και όταν η περιοχή κυκλικής αναπαραγωγής δεν είναι ορατή ή η λειτουργία Κυκλικής αναπαραγωγής είναι απενεργοποιημένη.