Słowniczek

wzmacniacz Urządzenie wzmacniające, zwłaszcza do gitary elektrycznej. Istnieją dwa typy wzmacniaczy gitarowych: „combo” i „stack”. GarageBand zawiera wiele różnych modeli wzmacniaczy gitarowych, które symulują brzmienie słynnych wzmacniaczy.

Apple Loops Opracowane z myślą o powtarzalnym odtwarzaniu gotowe pliki dźwiękowe (regiony audio lub MIDI), w których można zmieniać tonację i tempo. Do GarageBand dołączono dużą bibliotekę pętli Apple Loops, które można dodawać do projektów. Pętle można wyszukiwać i odsłuchiwać w przeglądarce pętli, a następnie dodawać je do obszaru ścieżek w projekcie. Zobacz również pętla.

region aranżacji Ośmiotaktowy prostokątny segment, który można dodać do projektu w celu utworzenia różnych sekcji, np. wstępu, zwrotki czy refrenu. Następnie można przenosić sekcje w obszarze ścieżek, aby szybko przearanżować projekt. Regiony aranżacji mogą być szczególnie przydatne przy dodawaniu materiałów (nagrania lub pętle) do projektu, w którym można wypróbować różne aranżacje.

audio Dźwięk, zwłaszcza dźwięk nagrywany lub przekształcany na sygnał elektryczny. W GarageBand nagranie z mikrofonu lub elektrycznego instrumentu muzycznego jest wyświetlane jako region audio w obszarze ścieżek.

interfejs audio Urządzenie służące do przekazywania dźwięku do komputera i odbierania go z niego. Interfejs audio konwertuje sygnały analogowe (np. z mikrofonu lub instrumentu muzycznego) na cyfrowe dane audio możliwe do przetwarzania na komputerze, jak również konwertuje cyfrowe dane audio z komputera na sygnały analogowe emitowane przez głośniki.

Audio Unit (AU) Standardowy format OS X dla wtyczek w czasie rzeczywistym. Wtyczki Audio Unit mogą być używane dla efektów audio, instrumentów programowych i generatorów. Format AU jest rozpoznawany przez system operacyjny i wszystkie odpowiednie programy mogą uzyskiwać dostęp do zainstalowanych wtyczek AU. GarageBand obsługuje wszystkie wtyczki w formacie AU.

automatyzacja Funkcja pozwalająca tworzyć w projekcie zmiany rozłożone w czasie. GarageBand zawiera krzywe automatyzacji dla każdej ścieżki, w tym — dla ścieżki wyjściowej. Głośność, panoramę, tempo i inne ustawienia można automatyzować, dodając na krzywej automatyzacji punkty automatyzacji, a następnie przeciągając punkty w celu zmiany wartości ustawień w czasie.

takt Regularna grupa uderzeń, postrzegana jako rytmiczny puls utworu muzycznego. Metrum projektu pokazuje liczbę uderzeń w każdym takcie oraz wartość nutową każdego uderzenia. W notacji muzycznej takty są rozdzielane liniami pionowymi.

miara Regularny, powtarzający się puls rytmiczny w utworze muzycznym. Metrum projektu pokazuje liczbę uderzeń w każdym takcie oraz wartość nutową każdego uderzenia. Zobacz również takt.

bpm Skrót od uderzeń na minutę (ang. beats per minute). Skrót „bpm” określa tempo utworu muzycznego. Zobacz również tempo.

akord Grupa nut granych jednocześnie. Akordy mogą być durowe lub molowe, a także mogą zawierać septymę lub inne dodane nuty. Gdy odtwarzasz akord na ścieżce instrumentu programowego, nazwa tego akordu pojawia się na wyświetlaczu.

refren Sekcja utworu zwykle powtarzana między zwrotkami. (2) Efekt służący do tworzenia dźwięku kilku jednocześnie odtwarzanych głosów lub instrumentów przez powtarzanie dźwięku i nieznaczne różnicowanie powtórzeń w czasie.

klawikord Instrument klawiszowy. Dźwięk klawikordu powstaje w wyniku szarpania strun (nie: uderzania) i jest bardziej podobny do dźwięku gitary niż pianina. GarageBand zawiera różne dźwięki klawikordu dla instrumentów programowych.

przester, przesterowanie Zniekształcenie dźwięku występujące, gdy poziom głośności przekracza maksymalny poziom głośności możliwy do odtwarzania przez głośniki lub inny sprzęt. Gdy na ścieżce występuje przester, jej wskaźnik poziomu (umieszczony w jej nagłówku) świeci się na czerwono.

kompresor Efekt niwelujący różnice między najgłośniejszymi i najcichszymi fragmentami utworu lub ścieżki, stosowany w celu uzyskania bardziej wyrównanego dźwięku. Kompresja powoduje, że dźwięk ścieżki jest bardziej skupiony i utwór brzmi lepiej podczas odtwarzania przy użyciu sprzętu o wąskim zakresie dynamiki. GarageBand zawiera kompresor na każdej ścieżce instrumentu oraz na ścieżce wyjściowej.

pasek narzędzi Poziomy pasek w obszarze ścieżek, zawierający zestaw narzędzi do pokazywania i ukrywania różnych części programu GarageBand, sterowania odtwarzaniem, zmiany ustawień projektu i wykonywania innych czynności. Okno Naucz się grać zawiera własny pasek narzędzi, zawierający narzędzia używane podczas pobierania lekcji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz Okno GarageBand.

Core Audio Standardowy system sterowników audio dla wszystkich komputerów Macintosh z systemem Mac OS X. Core Audio stanowi integralną część systemu OS X i umożliwia dostęp do wszystkich zgodnych z nim interfejsów audio. GarageBand jest zgodny ze sprzętem audio, który jest zgodny ze standardem Core Audio.

Core MIDI Standardowy system sterowników MIDI dla wszystkich Maców z systemem Mac OS X. Core MIDI stanowi integralną część systemu OS X i umożliwia łączenie się ze wszystkimi urządzeniami MIDI zgodnymi ze standardem Core MIDI. GarageBand jest zgodny z każdym sprzętem MIDI, który jest zgodny ze standardem Core MIDI.

odliczanie Kilka uderzeń metronomu odgrywanych przed rozpoczęciem nagrywania lub odtwarzania, trwających zwykle jeden takt. Odliczanie może być pomocne w przygotowaniu się na czas do nagrywania w tempie projektu. Na pasku narzędzi znajduje się przycisk odliczania Przycisk odliczania, pozwalający sterować odtwarzaniem.

region cyklu Region służący do nagrywania kilku prób na określonym fragmencie projektu. Aby określić fragment projektu, na którym chcesz nagrywać, włącz region cyklu, a następnie przeciągnij końce regionu w obszarze pod linijką. Podczas nagrywania i odtwarzania projektu głowica po osiągnięciu końca regionu cyklu powraca do punktu początkowego tego regionu.

decybel (dB) Jednostka miary głośności dźwięku. 1 dB stanowi najmniejszą różnicę poziomu głośności, którą może wykryć ludzkie ucho.

zniekształcenie (1) Surowy, ostry dźwięk zwykle występujący, gdy poziom głośności przekracza maksymalny poziom głośności możliwy do odtwarzania przez urządzenie. (2) (ang. distortion) Efekt używany do nadawania dźwiękom bardziej surowego i głośnego brzemienia, podobny do efektu „overdrive”.

Drummer Funkcja programu GarageBand, pozwalająca dodawać do projektu wirtualnego perkusistę przy użyciu ścieżki Drummer. Ścieżkę typu Drummer można edytować w przeznaczonym do tego edytorze.

Edytor ścieżek typu Drummer Edytor w programie GarageBand pozwalający modyfikować styl gry wirtualnego perkusisty przez zmianę ustawień oryginalnych oraz dostosowanie indywidualnych ustawień, w tym wariacji wzorców zestawów oraz ustawienia wypełnień.

dynamika (1) Różnica między najniższym a najwyższym poziomem głośności dźwięku lub ścieżki, czasami nazywana zakresem dynamiki. (2) Zmiana zachodząca w czasie.

echo Efekt, w którym odgrywany dźwięk jest powtarzany, często tworząc wrażenie odtwarzania w większej przestrzeni. Czasami nazywany również opóźnieniem.

edytor Obszar w programie GarageBand ze szczegółowym widokiem fragmentu ścieżki w obszarze ścieżek. W umieszczonym poniżej obszaru ścieżek edytorze można edytować regiony zarówno z nagrań, jak i pętli Apple Loops. Zawartość wyświetlana w edytorze oraz możliwość wprowadzania zmian zależą od typu wybranej ścieżki (audio lub instrument programowy).

efekt Algorytm komputerowy (lub sprzętowy) zmieniający dźwięk ścieżki. Efekty są często używane w muzyce popularnej w celu dodania dźwiękom charakteru. GarageBand pozwala stosować wiele profesjonalnych efektów, np. kompresora, korekcji, echa czy pogłosu.

EQ Skrót oznaczający korekcję dźwięku (ang. equalizer, equalization). Korekcja dźwięku stanowi szeroko stosowany efekt, pozwalający kształtować określone częstotliwości dźwięku. Korekcji dźwięku można używać zarówno w celu osiągnięcia subtelnych, jak i dramatycznych zmian w jakości ścieżki lub utworu.

zanikanie Stopniowe obniżanie poziomu głośności ścieżki lub utworu, aż do wyciszenia, zwykle na końcu utworu. W programie GarageBand można dodawać automatyczne zanikanie do ścieżki lub dodawać narastanie/zanikanie ręcznie na krzywej automatyzacji głośności ścieżki.

filtr Efekt polegający na przepuszczaniu niektórych częstotliwości dźwięku i blokowaniu lub redukowaniu innych. GarageBand zawiera różne filtry korekcji dźwięku oraz efekt „autofiltr”.

flanger Efekt zagęszczający dźwięk przez modulowanie jego kolejnych powtórzeń. GarageBand zawiera efekt „flanger” oraz efekt „flanger stompbox” dla ścieżek gitary elektrycznej.

Flex Time Sposób edycji taktowania nut i uderzeń w regionach audio przy użyciu znaczników flex. W edytorze audio można dodać znacznik flex w określonej części fali audio, która ma być edytowana. Kliknięcie w wierzchołek fali (nazywany przejściowym) powoduje dodanie znacznika flex. Za jego pomocą można przesuwać tę część fali w celu wyrównania fali z miarami taktu lub zdarzeniem na innej ścieżce. Znaczniki flex są także dodawane na poprzedzających oraz następujących wierzchołkach przejściowych. Po dodaniu znaczników flex do regionu audio można użyć ich do ścieśniania lub rozszerzania czasu materiału audio.

fuzz Silne zniekształcenie dźwięku, zwykle stosowane do ścieżek gitary elektrycznej w celu zmiany dźwięku na grubszy i surowszy. GarageBand zawiera efekt stompboksu „Fuzz Machine”, którego można używać do ścieżek gitary elektrycznej.

wzmocnienie Ustawienie podobne do głośności, ale polega na zwiększeniu poziomu elektronicznego sygnału audio. Wzmocnienie można ustawiać na wzmacniaczu na ścieżce gitary elektrycznej w celu zmiany dźwięku na lżejszy i czystszy lub cięższy i bardziej zniekształcony.

siatka Narzędzie do wyrównywania rzeczy w obszarze ścieżek oraz w edytorze z taktami i uderzeniami na linijce. Włączenie siatki powoduje przyciąganie rzeczy w obszarze ścieżek przy wykonywaniu następujących czynności: przeciąganie pętli, przenoszenie i zmiana wielkości regionów, przesuwanie głowicy, ustawianie regionu cyklu i przenoszenie punktów automatyzacji.

ścieżka rytmiczna Ścieżka pozwalająca dostosowywać (synchronizować) taktowanie pozostałych ścieżek projektu. W trakcie odtwarzania projektu taktowanie pozostałych ścieżek jest synchronizowane ze ścieżką rytmiczną. Projekt może zawierać tylko jedną ścieżkę rytmiczną.

źródło wejścia Ustawienie, które należy wybrać w GarageBand, aby słyszeć dźwięk z mikrofonu, gitary elektrycznej czy innego instrumentu elektrycznego w GarageBand. Źródło wejścia można ustawiać podczas dodawania ścieżki audio.

intro Żargonowe określenie wstępu. Początek utworu, zwykle trwający do początku pierwszej zwrotki.

tonacja Termin muzyczny oznaczający skalę (serię nut) rozpoczynaną od określonej nuty lub tonu. Nuta ta jest określana mianem prymy lub toniki danej skali. W programie GarageBand możesz ustawiać tonację podczas tworzenia nowego projektu i zmieniać ją na ekranie LCD podczas pracy z projektem.

LCDEkran ciekłokrystaliczny (ang. liquid crystal display). Ekran LCD znajduje się na środku paska narzędzi powyżej obszaru ścieżek. Pokazuje bieżące położenie głowicy, a także może pokazywać tempo, tonację i metrum projektu. W zależności od wybranego trybu LCD możesz monitorować różne aspekty projektu.

biblioteka Obszar programuGarageBand po lewej stronie obszaru ścieżek, w którym można przeglądać i wybierać łaty dla ścieżek. Zobacz również łata.

blokada (ścieżek) Funkcja pozwalająca zapobiegać przypadkowym zmianom na ścieżce. Gdy ścieżka jest zablokowana, nie można na niej nagrywać, edytować jej ani tworzyć nowych regionów. Ścieżki blokuje się i odblokowuje przy użyciu przycisku blokady Przycisk blokady na każdym nagłówku ścieżki.

pętla (1) Gotowy region audio lub MIDI przeznaczony do odtwarzania powtarzalnego. (2) Kopia (duplikat) regionu powtarzany wiele razy. Zobacz również Apple Loops.

przeglądarka pętli Obszar w GarageBand, w którym można szybko wyszukiwać pętle z określonym instrumentem, gatunkiem i nastrojem, odsłuchiwać je i dodawać do projektu. Przeglądarka pętli zawiera dwa widoki: widok kolumnwidok przycisków. Przeglądarkę pętli można dostosowywać do swoich potrzeb. Przeglądarka pętli po otworzeniu jest wyświetlana po prawej stronie obszaru ścieżek.

ścieżka wyjściowa Ścieżka kontrolująca całość dźwięku w projekcie. Ścieżkę wyjściową można pokazywać w obszarze ścieżek i edytować w niej głośność wyjściową, tony oraz krzywe automatyzacji tempa. Efekty ścieżki wyjściowej można dodawać i edytować na karcie Ścieżka wyjściowa w panelu Smart Controls.

przeglądarka mediów Obszar w programie GarageBand, którego można używać do importowania zdjęć z biblioteki iPhoto, utworów z biblioteki iTunes oraz filmów z katalogu Filmy do projektów GarageBand. Można też importować inny projekt GarageBand do bieżącego projektu.

metronom Urządzenie odmierzające tykaniem regularne interwały czasu, np. miary muzyczne. W programie GarageBand można używać metronomu podczas nagrywania lub odtwarzania projektu. Dostępne jest również odliczanie, rozpoczynane o jeden takt przed rozpoczęciem odtwarzania.

MIDI Akronim angielskiej nazwy Musical Instrument Digital Interface. Standardowy protokół używany do komunikacji między elektronicznymi instrumentami muzycznymi i komputerami. W programie GarageBand można odtwarzać instrumenty programowe przy użyciu klawiatury USB lub innej klawiatury muzycznej zgodnej ze standardem MIDI.

miksowanie Składanie poszczególnych części utworu w spójną całość. Utwory miksuje się przez ustawianie względnej głośności ścieżek, panoramowanie ścieżek na inne fragmenty pola stereo, dodawanie efektów i wprowadzanie zmian w ścieżce wyjściowej. Możesz również używać automatyzacji do modyfikowania miksu dla różnych fragmentów utworu.

odsłuch, odsłuchiwanie Słuchanie instrumentu lub mikrofonu podłączonego do wejścia ścieżki podczas odtwarzania i nagrywania w GarageBand. W niektórych sytuacjach, np. podczas korzystania z głośników komputera zamiast słuchawek, przydatne może być wyłączenie odsłuchu w celu uniknięcia sprzężenia zwrotnego.

mono, monofoniczny Mikrofon lub instrument muzyczny (np. gitara elektryczna) z jednym kanałem wyjściowym. Mikrofon lub instrument z kanałem lewym i prawym jest stereofoniczny. Wybrane źródło wejścia dla mikrofonu lub instrumentu powinno odpowiadać jego formatowi (mono lub stereo).

ścieżka filmu Ścieżka, na której klatki filmu są wyświetlane w postaci miniaturek. Liczba wyświetlanych klatek zależy od stopnia przybliżenia obszaru ścieżek. Wszystkie klatki są wyrównane do lewej strony, poza ostatnią klatką, która jest wyrównana do prawej.

nuta Termin muzyczny, określający wysokość lub częstotliwość dźwięku. Najpopularniejsze skale, w tym dur i moll, zawierają siedem nut: od A do G. Skala chromatyczna zawiera dwanaście nut.

notacja System zapisu muzyki, zawierający nuty, pauzy, takty i inne symbole muzyczne. Edytor GarageBand zawiera widok partytury, na którym ścieżki instrumentów programowych można wyświetlać w formie notacji muzycznej.

oktawa Nuta o tonacji dwukrotnie lub półtorakrotnie większej od innej nuty. Nuty położone o oktawę od siebie brzmią podobnie i są uznawane za tę samą nutę w skali (A, B, C itd.). Między dwoma nutami położonymi o oktawę od siebie znajduje się dwanaście półtonów.

zakończenie Końcowy fragment utworu, często powtarzany aż do wyciszenia.

overdrive Efekt symulujący dźwięk wzmacniacza lampowego, o wzmocnieniu podniesionym w celu stworzenia charakterystycznego, zniekształconego dźwięku. GarageBand zawiera efekt „overdrive”, który można dodawać do dowolnej ścieżki, jak również efekty „overdrive stompbox”, których można używać na ścieżce gitary elektrycznej.

pan Angielski skrót od słowa panorama. Położenie dźwięku w polu stereo między głośnikiem lewym a prawym. Pozycja panoramy na ścieżce pozwala stworzyć wrażenie kierunkowości dźwięków. Pozycję panoramy dla ścieżki instrumentu można ustawiać przy użyciu potencjometru panoramy w nagłówku ścieżki.

łata Element zawierający instrument, efekty oraz ustawienia przekierowywania, które kontrolują brzmienie ścieżki. Gdy wybierzesz łatę w bibliotece, ustawienia te zostaną zastosowane do zaznaczonej ścieżki. Zobacz również biblioteka.

phaser Efekt, w którym kolejne powtórzenia dźwięku odbiegają od fazy oryginału. „Phaser” tworzy charakterystyczny dźwięk, podobny do przelatującego odrzutowca. GarageBand zawiera efekt „phaser” oraz efekt „phaser stompbox” dla ścieżek gitary elektrycznej.

tonacja Poziom wysokości dźwięku. W muzyce notacja dźwięku jest wyrażana nutą muzyczną. W nauce jest to częstotliwość dźwięku, zwykle wyrażana w cyklach na sekundę.

głowica Pionowa linia w obszarze ścieżek, wskazująca aktualnie odtwarzany fragment projektu lub miejsce, od którego rozpoczynane jest odtwarzanie po kliknięciu w przycisk odtwarzania Przycisk Odtwórz. Głowica jest wyświetlana na całej szerokości obszaru ścieżek. Trójkąt na górze głowicy pokazuje jej aktualne położenie na linijce.

panel wyboru projektu Obszar, w którym tworzy się i otwiera projekty GarageBand. Program GarageBand jest otwierany w widoku wyboru projektu, aby można było szybko otworzyć ostatni projekt lub wybrać nowy z szablonu. W panelu wyboru projektu można wybierać różne typy projektów. W panelu wyboru projektu można również otwierać lekcje Naucz się grać oraz wyświetlać, przeglądać i pobierać lekcje ze sklepu z lekcjami (Lesson Store).

region Prostokątny fragment w obszarze ścieżek, przedstawiający nagrania, pętle i zaimportowane pliki multimedialne. Gdy nagrywasz instrument lub przeciągasz pętlę do obszaru ścieżek, tworzysz region zawierający nagraną muzykę lub muzykę w pętli. Dostępnych jest kilka różnych rodzajów regionów, każdy w innym kolorze w obszarze ścieżek. W obszarze ścieżek możesz zaznaczać regiony i edytować je na różne sposoby: kopiować i wklejać, tworzyć pętle, zmieniać wielkość, rozłączać i złączać, transponować oraz zmieniać ich nazwy.

remiksowanie Tworzenie nowej wersji utworu przez dodanie lub usunięcie materiału, zmianę efektów i dokonanie innych zmian edycyjnych.

reverb Angielski skrót od słowa reverberation (pogłos). Efekt odtwarzający dźwięk różnych przestrzeni akustycznych przez modyfikowanie czasu trwania i głośności dźwięków. Każda ścieżka w programie GarageBand zawiera efekt pogłosu ścieżki wyjściowej; można też dodawać efekt pogłosu ścieżki z innymi ustawieniami.

linijka Poziome narzędzie w obszarze ścieżek, które pokazuje podziały czasu w taktach i uderzeniach lub minutach i sekundach.

skala Termin muzyczny dla grupy nut stanowiących podstawę melodii, serii akordów lub całego utworu. Najpopularniejsze skale to dur i moll. Gdy określasz tonację projektu GarageBand, możesz również określić skalę dur lub moll.

narzędzie ekranowe Narzędzie używane do modyfikowania różnych aspektów dźwięku ścieżki. Narzędzia ekranowe są oznaczone, aby pomóc zrozumieć, na który aspekt dźwięku oddziałuje. Zobacz również Smart Control.

półton Najmniejsza odległość (interwał) między dwiema nutami. Dłuższe odległości mierzy się liczbą półtonów. Między każdą oktawą znajduje się dwanaście półtonów.

Smart Control Zestaw narzędzi ekranowych, pozwalających łatwo sterować dźwiękiem wybranej ścieżki. Narzędzia Smart Control mogą sterować zarówno parametrami paska kanału, jak i wtyczek, w tym instrumentów programowych i efektów. Zobacz również narzędzie ekranowe.

instrument programowy W programie GarageBand nagranie z klawiatury USB lub MIDI nazywane jest instrumentem programowym. Gdy odtwarzasz projekt, komputer generuje w tym projekcie dźwięk instrumentów programowych. GarageBand zawiera ścieżki instrumentów programowych, na których można nagrywać i edytować nagrania i pętle instrumentów programowych. Poszczególne regiony nagrania instrumentu programowego są nazywane regionami MIDI.

stereo Mikrofon lub instrument muzyczny z oddzielnymi kanałami wyjściowymi: lewym i prawym. Mikrofon lub instrument z jednym kanałem jest monofoniczny. Wybrane źródło wejścia dla mikrofonu lub instrumentu powinno odpowiadać jego formatowi (mono lub stereo).

stompboks Pedał z efektem gitarowym, który można szybko włączać i wyłączać, naciskając stopą. W programie GarageBand każda ścieżka gitary elektrycznej zawiera zestaw efektów stompboks, które można dodawać i edytować.

tabulatura Typ notacji muzycznej, pokazującej muzykowi, jak układać palce, np. na gryfie gitary. Lekcje gitarowe w GarageBand pozwalają wyświetlać dźwięki i akordy zarówno w notacji tabulaturowej, jak i standardowej.

próba Termin oznaczający jedno z serii nagrań sekcji lub fragmentu utworu. Muzycy często nagrywają kolejno kilka prób, a następnie wybierają najlepszą lub edytują i łączą najlepsze fragmenty każdej z nich w jedną całość. Region cyklu pozwala nagrywać wiele prób, a następnie wybrać tę, którą chcesz wykorzystać.

tempo Szybkość lub częstotliwość, z jaką uderzenia rytmiczne występują w utworze. Miarą tempa są uderzenia na minutę (bpm). Tworząc nowy projekt, możesz określić tempo w panelu wyboru projektu.

metrum Termin muzyczny, określający sposób, w jaki czas muzyczny jest dzielony na takty i miary. Każdy projekt GarageBand zawiera metrum składające się z dwóch liczb i przypominające ułamek. Pierwsza liczba określa liczbę miar w każdym takcie, a druga liczba wartość miary (typ nuty, która trwa przez jedną miarę).

taktowanie Dokładność, z jaką nuty i inne elementy muzyczne są równane z taktami i miarami utworu lub z określoną wartością nutową.

ścieżka Poziome „rzędy” w obszarze ścieżek, pozwalające organizować muzykę oraz kontrolować brzmienie nagrań, pętli oraz innego materiału w projekcie. Na ścieżkach nagrywa się głosy, instrumenty i inne dźwięki oraz aranżuje regiony utworzone z nagrań, pętli i innych materiałów. W projekcie GarageBand można używać trzech typów ścieżek: ścieżki audio, ścieżki instrumentów programowych i ścieżki gitary elektrycznej.

nagłówek ścieżki Obszar ścieżki, na którym wyświetlana jest jej nazwa i ikona. Każdy nagłówek ścieżki zawiera też zestaw narzędzi, za pomocą których można wyciszać ścieżkę, blokować ścieżkę i wyłączać inne ścieżki, ustawiać poziom głośności i panoramę, jak również sprawdzać poziom ścieżki.

obszar ścieżek Główna część okna GarageBand. Jest wizualnym wskazaniem czasu, przesuwającym się od lewej strony do prawej. Projekt tworzy się przez dodawanie pętli, nagrań lub innych materiałów do ścieżek w obszarze ścieżek. Każda ścieżka biegnie poziomo od początku do końca obszaru ścieżek i pozwala organizować i kontrolować dźwięk instrumentu w projekcie.

transponować, transpozycja Zmiana tonacji regionu, ścieżki lub projektu. Możesz transponować region ścieżki przy użyciu suwaka korekcji tonu w edytorze oraz transponować całość lub część projektu przy użyciu krzywej automatyzacji tonu wyjściowego.

strojenie Ustawianie kluczy na główce gitary, aby odpowiadały standardowej tonacji (opartej na A = 440 Hz). GarageBand zawiera stroik, którego możesz używać do strojenia gitary podczas pracy z projektem lub pobierania lekcji.

dynamika Miara siły naciskania klawiszy na klawiaturze USB lub MIDI. Dźwięki instrumentów programowych grane z wyższą dynamiką brzmią inaczej niż dźwięki grane z niższą dynamiką.

głośność Poziom głośności dźwięku, mierzony w decybelach. GarageBand pozwala określać ogólną głośność projektu przy użyciu suwaka głośności ścieżki wyjściowej, jak również głośność poszczególnych ścieżek przy użyciu suwaka głośności w nagłówku każdej ścieżki.