Αναδιάταξη, αντικατάσταση και αφαίρεση πεταλιών

Τα πετάλια εφέ του Pedalboard μπορούν να συνδυαστούν με τον ίδιο τρόπο όπως τα πετάλια υλισμικού. Η περιοχή «Πεντάλ» αναπαριστά ένα παραδοσιακό pedalboard με τα σήματα να εμφανίζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Εικόνα. Περιοχή «Πεντάλ»

Αναδιάταξη πεταλιών στην περιοχή Πεταλιών

  • Σύρετε το πετάλι σε μια νέα θέση, είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά.

    Οι δρομολογήσεις αυτοματισμών και διαύλων, αν είναι ενεργές, μετακινούνται μαζί με το πετάλι εφέ. Για πληροφορίες σχετικά με τις δρομολογήσεις αυτοματισμών και διαύλων, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος δρομολόγησης πεντάλ.

Αντικατάσταση πεταλιού στην περιοχή Πεταλιών

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Σύρετε το πετάλι από την Περιήγηση πεταλιών απευθείας πάνω στο πετάλι που θέλετε να αντικαταστήσετε στην περιοχή Πεταλιών.

  • Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πετάλι που θέλετε να αντικαταστήσετε στην περιοχή Πεταλιών και μετά κάντε διπλό κλικ στο κατάλληλο πετάλι στην Περιήγηση πεταλιών.

    Σημείωση: Μπορείτε να αντικαταστήσετε τα πετάλια εφέ, αλλά όχι τα βοηθήματα Μείκτη ή Διαχωριστή. Οι δρομολογήσεις διαύλων, αν είναι ενεργές, δεν αλλάζουν όταν αντικαθίσταται ένα πετάλι εφέ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος δρομολόγησης πεντάλ.

Αφαίρεση πεταλιού από την περιοχή Πεταλιών

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Σύρετε το πετάλι εκτός της περιοχής Πεταλιών.

  • Κάντε κλικ στο πεντάλ για να το επιλέξετε, έπειτα πατήστε το πλήκτρο Delete.