Εργασία με το κύριο κανάλι

Κάθε έργο στο GarageBand διαθέτει κύριο κανάλι. Κατά την εμφάνιση του κύριου καναλιού, εμφανίζεται κάτω από το τελευταίο κανάλι στην περιοχή «Κανάλια».

Μπορείτε να ελέγχετε τη γενική ένταση ήχου αναπαραγωγής ενός έργου χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό έντασης ήχου στη γραμμή ελέγχου ή στο κύριο κανάλι. Και τα δύο ρυθμιστικά λειτουργούν ως χειριστήρια της κύριας έντασης ήχου για όλο το έργο.

Γενικά, πρέπει να προσαρμόζετε την ένταση ήχου εξόδου σε ένα επίπεδο αρκετό υψηλό ώστε να εξαλείφεται ο θόρυβος παρασκηνίου, αλλά όχι τόσο υψηλό που να προκαλείται περικοπή. Μπορείτε να ελέγξετε αν υπάρχει περικοπή παρακολουθώντας τους δείκτες περικοπής στον κύριο μετρητή επιπέδου έντασης.

Μπορείτε να προσθέσετε με ευκολία ένα σταδιακό σβήσιμο στο τέλος ενός έργου, έτσι ώστε ο ήχος να σβήνει σταδιακά έως ότου σιγήσει. Κατά την προσθήκη σταδιακού σβησίματος, τέσσερα σημεία έντασης ήχου προστίθενται στο κύριο κανάλι για το έργο. Το πρώτο σημείο έντασης ήχου προστίθεται 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της τελευταίας περιοχής στο έργο, το δεύτερο στα 7 δευτερόλεπτα, το τρίτο στα 4 δευτερόλεπτα και το τέταρτο στο τέλος της τελευταίας περιοχής.

Εμφάνιση του κύριου καναλιού

 • Επιλέξτε «Κανάλι» > «Εμφάνιση κύριου καναλιού».

  Εικόνα. Κύριο κανάλι στην περιοχή «Κανάλια».

  Το κύριο κανάλι εμφανίζεται κάτω από το τελευταίο κανάλι στην περιοχή «Κανάλια».

Προσθήκη αυτόματου σταδιακού σβησίματος

 • Επιλέξτε «Μείξη» > «Σταδιακό σβήσιμο».

Προσαρμογή του μήκους του σταδιακού σβησίματος

 1. Επιλέξτε «Κανάλι» > «Εμφάνιση κύριου καναλιού».

 2. Επιλέξτε «Ένταση ήχου» στο μενού στην κεφαλίδα του κύριου καναλιού.

 3. Μετακινήστε τα σημεία έντασης ήχου στο τέλος της καμπύλης αυτοματοποίησης της κύριας έντασης ήχου για να προσαρμόσετε το μήκος του σταδιακού σβησίματος.

Χειροκίνητη προσθήκη σταδιακής εμφάνισης ή σταδιακού σβησίματος

 1. Επιλέξτε «Κανάλι» > «Εμφάνιση κύριου καναλιού».

 2. Επιλέξτε «Ένταση ήχου» στο μενού στην κεφαλίδα του κύριου καναλιού.

 3. Προσθέστε σημεία έντασης ήχου στην αρχή της καμπύλης έντασης ήχου για σταδιακή εμφάνιση ή στο τέλος της καμπύλης για σταδιακό σβήσιμο.

 4. Μετακινήστε τα σημεία έντασης ήχου για να προσαρμόσετε το μήκος και το βάθος (ένταση) της σταδιακής εμφάνισης ή του σταδιακού σβησίματος.

Μπορείτε να προσθέσετε άλλες αλλαγές στην ένταση ήχου στο κύριο κανάλι και να το χρησιμοποιήσετε για ελέγχετε άλλες λειτουργίες, όπως τις κύριες ρυθμίσεις εφέ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτοματοποίηση παραμέτρων καναλιού, ανατρέξτε στις ενότητες Εμφάνιση καμπυλών αυτοματοποίησης καναλιού και Προσθήκη και προσαρμογή σημείων αυτοματοποίησης.