Ordliste

amp Forkortelse for amplifier (forstærker), især om en forstærker til en elektrisk guitar. To typer guitarforstærkere, nemlig “combo” og “stack”. GarageBandindeholder en række forstærkermodeller, som simulerer lyden af berømte guitarforstærkere.

Apple Loops Forindspillede lydarkiver (enten lyd- eller MIDI-områder), som kan have forskellige tonehøjder og tempi og er designet, så de kan gentages. GarageBand indeholder et stort bibliotek med Apple Loops, som du kan føje til dine projekter. Du kan søge efter og høre eksempler på sløjfer i sløjfebrowseren og derefter tilføje de ønskede sløjfer i projektets sporområde. Se også sløjfe.

arrangementområde Et rektangulær segment på otte takter, som du kan føje til et projekt for at oprette forskellige afsnit, f.eks. intro, vers og omkvæd. Du kan derefter flytte afsnittene i sporområdet for at omarrangere projektet hurtigt. Det kan især være praktisk at bruge arrangementområder, hvis du har føjet materiale (optagelser eller sløjfer) til projektet og vil afprøve forskellige arrangementer.

lyd Lyd, især lyd der optages eller konverteres til et elektrisk signal. I GarageBand vises en optagelse fra en mikrofon eller et elektrisk musikinstrument som et lydområde i sporområdet.

lydgrænseflade En enhed, der bruges til at få lyd ind i og ud af computeren.. En lydgrænseflade konverterer analoge signaler (f.eks. fra mikrofoner eller musikinstrumenter) til digitale lyddata, der kan behandles af computeren, og konverterer digitale lydarkiver fra computeren til analoge signaler, som højttalere kan udsende.

Audio Units (AU) OS X-standardformatet til tilbehør i realtid. Audio Units-tilbehør kan bruges til lydeffekter, softwareinstrumenter og generatorer. AU-formatet indgår i operativsystemet, og alle relevante programmer kan få adgang til installeret AU-tilbehør. GarageBand understøtter alle tilbehør i AU-format.

automation En metode, som giver dig mulighed for at foretage ændringer senere i et projekt. GarageBand indeholder automationskurver til hvert spor, inklusive mastersporet. Du automatiserer lydstyrke, panorering, tempo og andre indstillinger ved at føje automationspunkter til en automationskurve og derefter trække automationspunkterne for at ændre indstillingernes værdier senere.

takt En gruppe regelmæssige slag, der høres i sammenhæng som en større rytmisk enhed i et musikstykke. Taktangivelsen til et projekt viser antallet af slag pr. takt og nodeværdien af hvert slag. I nodeoversigt adskiller lodrette streger musikkens takter.

slag Et musikstykkes gentagne, rytmiske puls. Taktangivelsen til et projekt viser antallet af slag pr. takt og nodeværdien af hvert slag. Se også takt.

spm Forkortelse for slag pr. minut. Beats per minute (dvs. slag pr. minut) beskriver et musikstykkes tempo. Se også tempo.

akkord Et sæt noder, der afspilles sammen. Akkorder kan være i dur eller mol og kan have en septim eller andre ekstra toner. Når du spiller en akkord på et spor med softwareinstrumenter, vises navnet på akkorden i LCD-feltet.

omkvæd (1) En del af en sang, der som regel gentages mellem versene. (2) En effekt, der får det til at lyde, som om flere stemmer eller instrumenter spiller sammen, ved at gentage en lyd og variere antallet af gentagelser en lille smule.

clav Forkortelse for clavichord (dvs. klavichord), der er et tasteinstrument. Klavichordet skaber sin lyd ved at “plukke” strengene i stedet for at slå ned på dem. Det lyder mere som en guitar end som et klaver. GarageBand indeholder et udvalg af softwareinstrumenter med klavichordlyde.

klip, klipning Henviser til den forvrængning, der opstår, når lydstyrken overstiger den maksimumsgrænse, som højttalerne eller andet udstyr kan gengive klart. Et spors niveaumåler (som findes i sporoverskriften) lyser rødt, når der forekommer klipning på sporet.

compressor En effekt, som udglatter forskellen mellem de dele af et spor eller en sang, hvor lydstyrken er højest og lavest, så lyden bliver mere jævn. Komprimering kan få et spor til at lyde mere fokuseret og give det større gennemslagskraft og forbedre lyden, når sangen afspilles på udstyr med et begrænset dynamisk område. GarageBand inkluderer komprimering på alle instrumentspor og mastersporet.

kontrollinje Et vandret værktøj over sporområdet med et sæt betjeningsmuligheder, som du kan bruge til at vise og skjule forskellige dele af GarageBand, styre afspilning, ændre projektindstillinger og udføre andre funktioner. Vinduet Lær at spille har sin egen kontrollinje med de værktøjer, du bruger, når du lærer at spille. Du kan få flere oplysninger i GarageBand-vinduet .

Core Audio Et standardiseret lyddriversystem til alle Macintosh-computere med Mac OS X. Core Audio er en integreret del af OS X og giver adgang til alle lydgrænseflader, som er kompatible med Core Audio. GarageBand er kompatibel med lydhardware, der overholder Core Audio.

Core MIDI Et standardiseret MIDI-driversystem til alle Mac-computere med Mac OS X. Core MIDI er en integreret del af OS X, så du kan tilslutte alle MIDI-enheder, som er kompatible med Core MIDI. GarageBand er kompatibel med al MIDI-hardware, der overholder Core MIDI.

nedtælling Et udtryk for flere slag fra metronomen før begyndelsen på en optagelse (eller afspilning), typisk på en takt. Når du bruger nedtælling, får du hjælp til at blive klar til at optage i takt med projektets tempo. Kontrollinjen indeholder knappen Tæl ned Knappen Tæl ned til styring af nedtællingen.

cyklusområde Et bestemt område, som du kan bruge til at optage oven på en bestemt del af et projekt og foretage flere optagelser. Du definerer den del af projektet, du vil optage på, ved at slå cyklusområdet til og derefter trække cyklusområdets ender i området under linealen. Mens du optager og afspiller projektet, vender afspilningsmærket tilbage til startpunktet for cyklusområdet, hver gang det når områdets slutning.

decibel (dB) En enhed, der bruges til at måle en lyds styrke. På decibelskalaen beskriver 1 dB omtrent den mindste lydstyrkeændring, som det menneskelige øre kan registrere.

forvrængning (1) En rå eller skarp lyd, der som regel opstår, når lydstyrken overskrider det maksimale niveau, som udstyret kan gengive klart. (2) En effekt, der bruges til at gøre lyden mere rå og kraftigere, svarende til overstyring.

Drummer En funktion i GarageBand, som gør, at du kan føje en virtuel trommeslager til projektet vha. et Drummer-spor. Du kan redigere trommeslagerens spil i Drummer-værktøjet.

Drummer-værktøj Et værktøj i GarageBand, som giver dig mulighed for at justere trommeslagerens spillestil ved at vælge forindstillinger og justere individuelle indstillinger, inklusive mønstervariationer og indstillinger til fills.

dynamisk (1) Forskellen mellem en lyds eller et spors laveste og højeste lydstyrkeniveau, også kaldet det dynamiske område. (2) En ændring over et vist tidsforløb.

ekko En effekt, hvor en lyd afspilles flere gange senere, så det lyder, som om det foregår i et stort lokale. Kaldes nogle gange delay (dvs. forsinkelse).

redigeringsvindue Et område i GarageBand, der fungerer som et mikroskop, der viser et nærbillede af en del af et spor i sporområdet. Du kan redigere områder fra både dine egne optagelser og Apple Loops i redigeringsvinduet, som findes under sporområdet. Hvad der vises i redigeringsvinduet, og hvilke typer redigering du kan foretage, afhænger af den valgte type spor – et lydspor eller et spor med softwareinstrumenter.

effekt En computeralgoritme (eller en hardwareenhed), som ændrer lyden på et spor. Popmusik bruger ofte en række effekter til at gøre forskellige lyde spændende. GarageBand indeholder forskellige professionelle effekter som f.eks. komprimering, equalizer (EQ), ekko og rumklang.

EQ Forkortelse for equalizer eller equalization. EQ er en meget udbredt effekt, som gør det muligt at forme bestemte frekvenser i en lyd. Du kan bruge equalizer til både at skabe raffinerede og dramatiske ændringer i kvaliteten af et spor eller en lyd.

udtoning En udtoning er en gradvis reduktion af lydstyrken på et spor eller en sang, indtil lyden forsvinder – typisk i slutningen af sangen. I GarageBand kan du føje automatisk udtoning til et spor eller manuelt føje ind- eller udtoning til sporets automationskurve til lydstyrke.

filter En effekt, som tillader bestemte frekvenser i en lyd at passere, mens andre frekvenser blokeres (“filtreres”) eller svækkes. GarageBand indeholder forskellige EQ-filtre og effekten Autofilter.

flanger En effekt, som gør en lyd mere fyldig ved at gentage den flere gange, og ved hver gentagelse afviger stemningen en lille smule fra originalen. GarageBand indeholder en Flanger-effekt og en flanger-pedaleffekt til spor med elektrisk guitar.

Flex Time En metode til at redigere timingen af noder og slag i lydområder vha. flex-mærker. I lydværktøjet kan du føje et flex-mærke til en bestemt del af den bølgeform, du vil redigere. Når du klikker på en spids i bølgeformen (kaldes en transient), tilføjes der et flex-mærke, som du kan bruge til at flytte den del af bølgeformen, så den justeres efter et slag eller en begivenhed på et andet spor. Der tilføjes også flex-mærker ved den foregående og følgende transient. Når du har føjet flex-mærker til et lydområde, kan du bruge dem til at strække – forkorte eller forlænge – tiden i lydmaterialet.

fuzz En kraftig type forvrængning, som typisk anvendes på et spor med en elektrisk guitar for at gøre lyden mere fyldig og rå. GarageBandindeholder en Fuzz Machine-pedaleffekt, som du kan bruge på spor med en elektrisk guitar.

forstærkning Svarer til lydstyrke, men bruges især om at øge niveauet af et elektronisk lydsignal. Du kan justere forstærkningen på en forstærker på et spor med en elektrisk guitar for at gøre lyden lettere og mere klar eller højere og mere forvrænget.

net Et værktøj, som du bruger til at justere emner i sporområdet og i redigeringsvinduet i forhold til takter og slag på linealen. Når du slår nettet til, retter følgende handlinger ind til den nærmeste position på nettet i sporområdet: Trække sløjfer, flytte og ændre størrelse på områder, flytte afspilningsmærket, justere cyklusområdet og flytte automatiseringspunkter.

groove-spor Et spor, som du indstiller til at tilpasse (synkronisere) timingen på andre spor i projektet efter det. Når du afspiller projektet, justerer de andre spor deres timing, så den passer til groove-sporets timing. Der er kun et spor i hvert projekt, som kan være et groove-spor.

indgangskilde En indstilling, du skal vælge i GarageBand for at kunne høre lyd fra en mikrofon, en elektrisk guitar eller et andet elektrisk instrument i GarageBand. Du kan indstille indgangskilden, når du tilføjer et lydspor.

intro Forkortelse for introduktion. En sangs begyndelse eller indledning, der som regel varer indtil starten på første vers.

toneart Musikalsk udtryk for en skala (en serie noder), der starter med en bestemt node eller tonehøjde. Denne node kaldes skalaens grundtone eller tonika. I GarageBand kan du indstille tonearten, når du opretter et nyt projekt, og du kan ændre den i LCD-feltet, mens du arbejder med et projekt.

LCD Forkortelse for liquid crystal display (dvs. flydende krystalskærm). LCD-feltet findes midt på kontrollinjen under tidslinjen. Det viser afspilningsmærkets aktuelle position og kan vise projektets tempo, toneart og taktangivelse. Afhængigt af den LCD-funktion du vælger, kan du styre forskellige aspekter af et projekt.

Bibliotek Et område i GarageBand til venstre for sporområdet, hvor du kan se og vælge et element til det valgte spor. Se også element.

låse (spor) En funktion, du kan bruge til at forhindre, at der sker ændringer i et spor ved en fejltagelse. Når et spor er låst, kan du ikke optage til det og redigere eller oprette nye områder. Du låser og låser spor op vha. knappen Lås Knappen Lås på hvert spors overskrift.

sløjfe 1) Et optaget lyd- eller MIDI-område, der er beregnet til at blive afspillet gentagne gange. 2) At kopiere eller dublere et område, så det gentages flere gange. Se også Apple Loops.

Sløjfebrowser Et område i GarageBand, hvor du hurtigt kan søge efter sløjfer med det instrument, den genre eller den følelse, du vil have, høre eksempler på dem og føje dem til projektet. Sløjfebrowseren har to oversigter: kolonneoversigt og knapoversigt. Du kan også tilpasse sløjfebrowseren efter den måde, du arbejder på. Når du åbner sløjfebrowseren, vises den til højre for sporområdet.

masterspor Et spor, som kontrollerer projektets overordnede lyd. Du kan vise mastersporet i sporområdet og redigere automationskurverne til masterlydstyrke, tonehøjde og tempo på mastersporet. Du kan tilføje og redigere effekter til mastersporet på fanen Masterspor i vinduet Smart Controls.

Mediebrowser Et område i GarageBand, hvor du kan importere fotografier fra dit iPhoto-bibliotek, sange fra dit iTunes-bibliotek og film fra mappen Film til et GarageBand-projekt. Du kan også importere et andet GarageBand-projekt til det aktuelle projekt.

metronom En enhed, som markerer bestemte tidsintervaller, f.eks. slag, vha. et klik. I GarageBand kan du bruge metronomen, mens du optager eller afspiller et projekt. Du kan også høre en nedtælling, der begynder en takt før afspilningen starter.

MIDI Akronym for Musical Instrument Digital Interface. En standardprotokol, der bruges til kommunikation mellem elektroniske musikinstrumenter og computere. Du kan spille softwareinstrumenterne i GarageBand vha. et USB- eller MIDI-kompatibelt keyboard.

miks, mikseAt blande en sangs dele, så de danner en sammenhængende helhed. Du mikser en sang ved at justere sporenes relative lydstyrkeniveau, panorere spor til forskellige dele af stereofeltet, tilføje effekter og foretage ændringer på mastersporet. Du kan også bruge automation til at ændre mikset i forskellige dele af en sang.

overvåge, overvågning At høre det instrument eller den mikrofon, som er sluttet til sporets indgang, mens du spiller og optager i GarageBand. I nogle tilfælde – især hvis du bruger computerens højttalere i stedet for hovedtelefoner – er det en god ide at slå overvågning fra, så du undgår feedback.

mono En mikrofon eller et musikinstrument (f.eks. en elektrisk guitar) med en enkel lydudgang. En mikrofon eller et musikinstrument med venstre og højre lydudgang afspiller i stereo. Når du vælger indgangskilden til en mikrofon eller et instrument, skal du vælge en kilde, som passer til mikrofonens eller instrumentets format (mono eller stereo).

Filmspor Et spor, der viser billeder af en film som miniaturer. Antallet af viste billeder afhænger af zoomniveauet i sporområdet. Alle billederne venstrejusteres undtagen det sidste billede, der højrejusteres.

tone Det musikalske udtryk for en lyds tonehøjde eller frekvens. De fleste almindelige skalaer, inklusive dur- og molskalaen, har 7 toner fra A til og med G. Den kromatiske skala har 12 toner.

notationEn visuel repræsentation af musik, der viser noder, pauser, takter og andre musikalske symboler. GarageBand-redigeringsvinduet indeholder en partituroversigt, hvor du kan se spor med softwareinstrumenter som nodeoversigt.

oktav En node har enten den dobbelte eller halve tonehøjde af en anden node. Noder med et interval på en oktav lyder ens og betragtes som den samme node på skalaen (A, B, C osv.) Der er 12 halvtoner mellem to noder med et interval på en oktav.

outro Slutningen på en sang, som ofte gentages, mens lyden udtones og forsvinder.

overstyring En effekt, som simulerer lyden af en rørforstærker med øget forstærkning for at skabe en karakteristisk, forvrænget lyd. GarageBand indeholder en overstyringseffekt, du kan føje til alle spor, og overstyringspedaleffekter, som du kan bruge på et spor med en elektrisk guitar.

pan Forkortelse for panorama. En lyds position i stereofeltet (mellem højre og venstre højttaler). Et spors panoreringsposition hjælper med at give dig en fornemmelse af, hvilken retning lyden kommer fra. Du kan justere panoreringspositionen til et instrumentspor vha. panoreringsknappen i sporets overskrift.

element Et element indeholder det instrument, de effekter og de øvrige indstillinger, som styrer sporets lyd. Når du vælger et element i biblioteket, anvendes de indstillinger på det valgte spor. Se også Bibliotek.

phaser En effekt, hvor en lyd afspilles gentagne gange, og ved hver gentagelse forskydes fasen en lille smule fra originalen. En phaser frembringer et karakteristisk “sus”, der minder om lyden af et jetfly, der flyver forbi. GarageBand indeholder en Phaser-effekt og en phaser-pedaleffekt til spor med elektrisk guitar.

tonehøjde En lyds højde. I musik udtrykkes en lyds tonehøjde som en node. Videnskabeligt set svarer tonehøjden til lydens frekvens, der som regel udtrykkes i cyklusser pr. sekund.

afspilningsmærke En lodret streg sporområdet, som viser det punkt i projektet, der afspilles, eller det sted, hvor afspilningen starter, når du klikker på knappen Afspil Knappen Afspil. Afspilningsmærket går fra toppen til bunden af sporområdet. Trekanten øverst på afspilningsmærket viser den aktuelle position på linealen.

Projektvælger Det område, hvor du opretter og åbner GarageBand-projekter. Når du åbner GarageBand, åbnes Projektvælger, så du hurtigt kan åbne et af de seneste projekter eller oprette et nyt projekt fra en skabelon. Du kan vælge forskellige projekttyper i Projektvælger. Du kan også vælge og åbne Lær at spille-lektioner fra Projektvælger og se, se eksempler på og hente lektioner fra butikken med lektioner.

område Et rektangulært segment i sporområdet, som repræsenterer dine optagelser, sløjfer og importerede mediearkiver. Hver gang du optager et instrument eller trækker en sløjfe til sporområdet, oprettes der et område på instrumentets spor med den musik, du optager. Der er flere forskellige typer områder, som har forskellige farver i sporområdet. Du kan vælge områder i sporområdet og redigere dem på forskellige måder, f.eks. ved at kopiere og indsætte, oprette sløjfer, ændre størrelse, opdele og kombinere, transponere og omdøbe dem.

remix At oprette en ny version af en sang eller fjerne materiale, ændre effekter eller foretage andre ændringer, så den nye version er helt anderledes.

reverb Forkortelse for reverberation (rumklang). En effekt, som genskaber lyden af forskellige rum ved at afspille flere kopier af den originale lyd let forskudt og med forskellig lydstyrke. I GarageBand indeholder alle spor effekten Masterrumklang, og du kan tilføje effekten Rumklang på spor med forskellige indstillinger.

lineal Et værktøj, der løber vandret over toppen af sporområdet, og som viser inddelingerne i tid i enten takter og slag eller minutter og sekunder.

skala Det musikalske udtryk for en gruppe sammenhængende toner, som danner grundlag for en melodi, en række akkorder eller en hel sang. De mest almindelige skalaer er durskalaen og molskalaen. Når du indstiller tonearten til et GarageBand-projekt, kan du også vælge, om du vil bruge dur- eller molskalaen.

betjeningsmuligheder på skærmen En betjeningsmulighed, du bruger til at ændre et andet aspekt af sporets lyd. Betjeningsmulighederne på skærmen har etiketter, så du kan se, hvilket aspekt af lyden de påvirker. Se også Smart Controls.

halftone Den korteste afstand eller det mindste interval mellem to noder. Større afstande måles vha. antallet af halvtoner. Der er 12 halvtoner mellem hver oktav.

Smart Controls Et sæt betjeningsmuligheder på skærmen, som du kan bruge til let at styre lyden i det valgte spor. Smart Controls kan styre både kanallinje og tilbehør, inkl. instrumenter og effekter. Se også betjeningsmuligheder på skærmen.

softwareinstrument I GarageBand kaldes en optagelse fra et USB- eller MIDI-keyboard for et softwareinstrument. Når du afspiller et projekt, genererer computeren lyden af softwareinstrumenterne i projektet. GarageBand indeholder spor med softwareinstrumenter, hvor du optager og redigerer optagelser og sløjfer med softwareinstrumenter. De individuelle områder på en optagelse med et softwareinstrument kaldes MIDI-områder.

stereo En mikrofon eller et musikinstrument med separate venstre og højre lydudgange. En mikrofon eller et musikinstrument med en enkelt lydudgang afspiller i mono. Når du vælger indgangskilden til en mikrofon eller et instrument, skal du vælge en kilde, som passer til mikrofonens eller instrumentets format (mono eller stereo).

effektpedal En guitareffektpedal, som guitaristen hurtigt kan slå til og fra ved at trykke på en knap med foden. I GarageBand indeholder hvert spor med en elektrisk guitar et sæt pedaleffekter, som du kan tilføje og redigere.

TAB, becifringer En type musikalsk notation, som viser, hvor musikere skal anbringe fingrene, f.eks. på guitarens gribebræt. Guitarlektionerne i GarageBand kan vise noder og akkorder som becifringer og som standardnotation.

optagelse En af en serie optagelser af et afsnit eller en del af en sang. Musikere fremstiller ofte flere optagelser efter hinanden og vælger derefter den, de bedst kan lide, eller sætter de bedste dele af hver optagelse sammen til en optagelse (kaldes også “comp”, som er en forkortelse for “composite”). Med cyklusområderne kan du foretage flere optagelser og derefter vælge den, du vil bruge.

tempo Hastigheden af de rytmiske slag i en sang. Måles i “beats per minute” (bpm), dvs. slag pr. minut. Når du opretter et nyt projekt, kan du indstille tempoet i Projektvælger.

taktangivelse Et musikudtryk, som definerer musikkens takter og slag. Alle GarageBand-projekter har en taktangivelsen, som indeholder to tal og ligner en brøk. Det første tal viser antallet af slag pr. takt, og det andet tal viser slagenes værdi (længden af den node, som får et slag).

timing Den præcision, hvormed noder og andre musikalske elementer justeres efter slag og takter i en sang eller efter en bestemt nodeværdi.

spor De vandrette rækker i sporområdet, som du bruger til at organisere din musik og justere lyden af de forskellige optagelser, sløjfer og andre elementer i et projekt. Du optager stemmer, instrumenter og andre lyde og arrangerer områder fra optagelser, sløjfer og andre elementer på spor. Du kan bruge tre typer spor i et GarageBand-projekt: Lydspor, spor med softwareinstrumenter og spor med elektriske guitarer.

sporoverskrift En område på hvert spor, som viser sporets navn og symbol. Hver overskrift har også et sæt betjeningsmuligheder, som du kan bruge til at slå lyden fra på sporet, indstille sporet som et solospor, låse sporet, indstille lydstyrkeniveauet og panoreringspositionen og kontrollere sporets niveau.

sporområde Hovedområdet i GarageBand-vinduet. Sporområdet viser en visuel repræsentation af tiden fra venstre mod højre. Du opbygger et projekt ved at føje sløjfer, optagelser og andet materiale til spor i sporområdet. Hvert spor vises vandret over sporområdet fra begyndelsen til slutningen, og du kan organisere og kontrollere lyden af et instrument i projektet.

transponere, transponering Ændre tonehøjden i et område, et spor eller et projekt, så det afspilles i en anden toneart. Du kan transponere områder på et spor vha. mærket Tonehøjde i redigeringsvinduet, og du kan transponere et helt eller en del af et projekt vha. automationskurven til mastertonehøjde.

stemme, stemmeværktøj At justere stemmeskruerne på guitarens hoved, så strengene stemmes i forhold til en standardtonehøjde (baseret på A = 440 Hz). GarageBand indeholder et stemmeværktøj, som du kan bruge til at stemme en guitar visuelt, mens du arbejder på et projekt eller følger en lektion.

anslagsfølsomhed Et mål for, hvor hårdt du trykker på hver tast når du spiller på et USB- eller MIDI-keyboard. Softwareinstrumenttoner, der spilles med hårdt anslag, lyder anderledes end toner, der spilles med blødt anslag.

lydstyrke En lyds styrke, som måles i decibel. GarageBand giver dig mulighed for at kontrollere et projekts overordnede lydstyrke vha. mærket til masterlydstyrke og lydstyrken på individuelle spor vha. lydstyrkemærket i overskriften til hvert spor.